Skrivelse angående behovet av en tandvårdsakut

Följande skrivelse har den 28 april skickats till ledamöterna i finansutskottet och näringsutskottet med flera. Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet och den privata tandvården drabbas hårt av coronapandemin. En avgörande skillnad mellan privata och offentliga vårdgivare är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Om ingenting görs, finns […]

Pressmeddelande: Akut behov av tandvårdsakut

Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen. – Den privata tandvården är en enormt viktig samhällsaktör. Merparten av tandvården på vuxna utförs […]

Regeringen tillsätter utredning om vårdmomsen

Privattandläkarna har redan från första början drivit på för att regeringen ska förändra vårdmomsen. Vi har med anledning av detta träffat och/eller varit i kontakt med Finans- och Socialdepartementen, Skatteverket, samtliga riksdagspartier och berörda myndigheter. Därför är det nu positivt att regeringen, mer än fem månader efter att en utredning […]

Skrivelse angående behov av skyndsam förändrad lagstiftning gällande vårdmomsen

Följande skrivelse har den 26 februari skickats till finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren. Stort behov av skyndsamt förändrad lagstiftning gällande vårdmomsen Den 1 juli 2019 trädde Skatteverkets rättsliga ställningstagande om uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt i kraft och den så kallade vårdmomsen var ett faktum. Redan i samband med […]

Nu måste regeringen agera i momsfrågan

Som vi tidigare informerat om fattade regeringen förra veckan beslut om fördelningen av de 210 miljoner kronorna som ska kompensera vårdgivare med anledning av vårdmomsen. Regeringens beslut om kompensation omfattar, precis som vi befarade, bara vård som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att ingen vårdgivare inom tandvården, varken […]

Pressmeddelande – Tandvården kompenseras inte för vårdmomsen

Vårdmomsen som infördes 1 juli 2019 medförde stora kostnadsökningar för privata vårdgivare inom tandvården och försvårade samtidigt möjligheten att bedriva tandvård i glesbygden. I budgetpropositionen avsatte regeringen 210 miljoner kronor till privata vårdgivare för att kompensera dem för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. I förra veckan fattade regeringen […]

Utredning om vårdmoms

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) konstaterat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådan vårdtjänst som omfattas av undantag från skatteplikt. Domen ändrar tidigare praxis, att även vård utförd av inhyrd personal ska vara undantagen från skatteplikt. Som en konsekvens […]

Pressmeddelande – Höstbudgeten en besvikelse

Regeringen avsätter 210 miljoner kronor i budgetpropositionen som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen, men budgetpropositionen ger ingen klarhet i hur pengarna ska komma tandvården till del. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt. – Vi är naturligtvis besvikna på regeringen. Regeringens budget kompenserar landstingen, inte tandvården. Vuxentandvården, som […]

Pressmeddelande – Kompensationen når inte tandvården

Regeringen föreslår, efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna i budgetpropositionen för 2020, ett tillfälligt budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna med anledning av vårdmomsen. Privattandläkarna menar att förslaget är otillräckligt.  – Vi är naturligtvis besvikna på regeringen och samarbetspartierna. […]

Nytt om moms på uthyrning av vårdpersonal

Som vi tidigare informerat så beslutade riksdagen innan sommaren att regeringen skyndsamt ska göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är mervärdesskattepliktiga och vid behov återkomma med ett förslag som neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter. Den 25 juli ställde Margareta Cederfelt (M) en skriftlig fråga till […]