13 februari 2020

Nu måste regeringen agera i momsfrågan

Som vi tidigare informerat om fattade regeringen förra veckan beslut om fördelningen av de 210 miljoner kronorna som ska kompensera vårdgivare med anledning av vårdmomsen. Regeringens beslut om kompensation omfattar, precis som vi befarade, bara vård som utförs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det betyder att ingen vårdgivare inom tandvården, varken inom folktandvården eller privata tandvården, får del av kompensationen. Regeringen har alltså valt att helt strunta i att kompensera tandvården, vilket Privattandläkarna är djupt kritiska till.

Konkurrensneutraliteten mellan privata vårdgivare och folktandvården påverkas därmed inte direkt av just detta beslut. Däremot behövs ett fortsatt stort arbete gällande konkurrensneutraliteten mellan folktandvården och privat tandvård överlag. Första steget i detta är att folktandvårdens ekonomiska redovisning blir transparent så att eventuella tillförda medel kan följas, det är ett problem som kvarstår. Privattandläkarna har granskat transparensen, dels 2015 och dels under hösten 2019. Vi lanserar i samarbete med Grant Thornton en ny rapport, som presenteras vid ett lunchseminarium nästa fredag den 21 februari, alla medlemmar är givetvis välkomna. Mer information finns på www.ptl.se

I budgetpropositionen för 2020 aviserar regeringen att de skyndsamt ska tillsätta en utredning om den nya vårdmomsen. Utredningen ska se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer.

Privattandläkarna har hela tiden påtalat att det skulle vara möjligt att lösa frågan snabbt och göra ett förtydligande av lagstiftningen utan omfattande utredningar. Situationen har uppstått då Sverige, till skillnad från flera andra europeiska länder, har ett vårdgivarbegrepp som riktar in sig på företag som bedriver vård och inte behandlaren. Trots detta, och att nästan fem månader efter det att budgetpropositionen lämnades, har regeringen fortfarande inte ens tillsatt en utredning. Detta är anmärkningsvärt och det är svårt att tolka regeringens agerande på något annat sätt än att man inte är intresserad av att lösa frågan.

Med anledning av vårdmomsen har Privattandläkarna har träffat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och påtalat behovet av att referensprislistan anpassas utifrån Skatteverkets ställningstagande.

Privattandläkarna har även haft kontakt med Finansdepartementet både om de 210 mkr samt utredningen.

Privattandläkarna följer också aktuella domar och Högsta Förvaltningsdomstolen har avgjort fyra ärenden rörande gränsdragningen mellan momsfri sjukvård och momspliktig uthyrning av vårdpersonal. I samtliga fall anser domstolen att det är fråga om uthyrning av personal som inte omfattas av undantaget från moms.

Privattandläkarna fortsätter arbetet med momsfrågan och uppmanar regeringen att snarast tillsätta den aviserade utredningen, så att frågan kan få en långsiktig lösning.

vårdmoms