Nytt om moms på uthyrning av vårdpersonal

Som vi tidigare informerat så beslutade riksdagen innan sommaren att regeringen skyndsamt ska göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är mervärdesskattepliktiga och vid behov återkomma med ett förslag som neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter.

Den 25 juli ställde Margareta Cederfelt (M) en skriftlig fråga till civilminister Ardalan Shekarabi om vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att vårdföretagare inte ska behöva stänga sina verksamheter till följd av den så kallade vårdmomsen och att konkurrensvillkoren mellan offentligt och privat driven sjukvård inte ska snedvridas till följd av momsen i fråga, statsrådet har svarat att saken bereds i regeringskansliet.

Efter riksdagens beslut tillskrev Privattandläkarna Skatteverket och påtalade att vi anser att de bör senarelägga tillämpningen av den nya vårdmomsen till dess att regeringen genomfört konsekvensanalysen och vidtagit de åtgärder som krävs för att neutralisera de negativa konsekvenserna. Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm har svarat att Skatteverket redan den 4 juni 2019 offentligt meddelat att det inte avser att senarelägga tillämpningen av sitt ställningstagande. Skatteverkets uppfattning är att deras bedömning har stöd i lag och i avgörande från Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelat den 7 juni 2018. Utskottsinitiativet medför därför inte någon ändrad bedömning från Skatteverkets sida.

Skatterättsnämnden har nu lämnat fem förhandsbesked gällande moms på uthyrning av vårdpersonal. En oenig Skatterättsnämnd beslutade att vårdgivare ska betala moms när de anlitar externa tandläkare som konsulter. En enig Skatterättsnämnd har kommit fram till att moms inte ska betalas om en vårdgivare remitterar en patient till en annan vårdgivare. Skatterättsnämnden slår fast att  förekomst av en remiss inte är det avgörande för bedömningen att det finns tillgänglig dokumentation hos den som överlämnar vårdansvaret. Det måste dock finnas tillräcklig dokumentation  som visar att ansvaret för vården har övergått till annan.

Privattandläkarnas bedömning är således att det är av yttersta vikt att det tydligt framgår vem som är vårdgivare när en patient är på en mottagning som består av ett flertal vårdgivare. Privattandläkarna menar att det faktum att Skatterättsnämnden varit oenig i sina beslut och att Skatteverket valt att inte senarelägga tillämpningen av sitt ställningstagande medför att det är av yttersta vikt att regeringen skyndsamt utreder frågan och återkommer till riksdagen med lagförslag som klargör att alla led i utförande av vård ska vara befriat från moms. Privattandläkarna kommer att ha fortsatt kontakt med ansvariga politiker.

Privattandläkarna har också fått många frågor gällande utförande av tandvård i eget bolag. Det är tydligt att utförande av tandvård är momsbefriat men att det är momsbelagt att hyra ut vårdpersonal. Utförande av tandvård i eget bolag med vårdgivaransvar berörs alltså inte av Skatteverkets ställningstagande.

Privattandläkarna arbetar löpande med denna viktiga fråga och kommer att återkomma med mer information.

vårdmoms