Privattandvårdsupplysningen

Privattandvårdsupplysningen är vår upplysningstjänst för klagomålshantering samt första kontakten med Privattandläkarnas förtroendenämnd.

Om du som patient inte är nöjd med behandlingen ska frågan i första hand tas upp direkt med vårdgivaren. Om vårdgivaren och patienten inte kan komma överens kan patienten kontakta Privattandvårdsupplysningen. Det är tandvårdsutbildad personal som svarar på frågor och ger information om klagomålsprocessen på Privattandvårdsupplysningen.

Om din fråga inte avser ett klagomål, utan är en allmän tandvårdsfråga, kan du ställa den i vår tjänst Fråga tandläkaren. Där kan du även hitta tidigare frågor och svar.

Förtroendenämnden

Om patient och vårdgivare inte kan komma överens förmedlar Privattandvårdsupplysningen en telefonkonsultation med en oberoende tandläkare där både patient och vårdgivare kontaktas. Det kan vara fråga om att reda ut missförstånd eller att hjälpa parterna att medla och hitta lösningar för att komma överens. Om ärendet inte kan lösas genom muntlig medling kan ärendet tas upp för en skriftlig handläggning i Privattandläkarnas förtroendenämnd.

Ärendekedjan – så här går det till

För att kunna förstå om ditt krav kan prövas av Förtroendenämnden och dessutom få en beskrivning av hur Förtroendenämnden hanterar ditt krav är viktigt att du läser informationen nedan noggrant.

Klicka på pilen för att ta del av ytterligare information.

Förtroendenämnden prövar inte alla tvister

Förtroendenämnden prövar enbart tvister riktade mot en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna. Om ditt klagomål gäller Folktandvården kontaktar du i stället patientnämnden i din region. Om du går hos en privat vårdgivare som inte är medlem i Privattandläkarna kan du driva ärendet själv. Då finns alltid risken att du får betala både egna och motpartens rättegångskostnader om du förlorar.

Är din behandlande tandläkare ansluten till Praktikertjänst AB, kontaktar du Praktikertjänsts reklamationsnämnd, telefonnummer: 010-128 36 00.

Därutöver ska följande förutsättningar vara uppfyllda för att Förtroendenämnden ska kunna pröva tvisten.

1. Patienten har framfört klagomål till vårdgivaren innan kontakten med Förtroendenämnden

2. Behandlingen är slutförd och slutbetald

3. Patienten har framfört klagomål till vårdgivaren senast inom tre år från att behandlingen slutfördes

4. Det tvistiga beloppets storlek överstiger 2 000 kr

5. Patientens klagomål handlar inte om skadestånd eller bemötandefrågor

Kontakta Privattandvårdsupplysningen

Du når Privattandvårdsupplysningen på telefonnummer 08-555 44 655. Vi tar inte emot frågor eller klagomål via mejl eller brev.

Obs! Ha ditt senaste kvitto från vårdgivaren tillhanda vid kontakt med Privattandvårdsupplysningen eftersom organisationsnumret som står på kvittot kommer att efterfrågas.

Öppettider

Måndag
13.00-16.00
Tisdag och torsdag
08.30-11.30
12.30-16.00

Öppettider 3 juni-29 augusti
Måndag

13.00-15.00
Tisdag & torsdag
8.30-11.30,
12.30-15.00

Avvikande tider
30 april 8.30-11.30
9 maj stängt
30 maj stängt från kl 15.15
6 juni stängt
Sommarstängt 8 juli – 8 augusti

Ärendet registreras

Om patientens klagomål uppfyller alla förutsättningar för prövning registreras ett ärende.

Ärendet fördelas därefter till en förtroendetandläkare. Denne kontaktar först patienten per telefon för att lyssna på patientens berättelse.

Förtroendetandläkaren kontaktar därefter patientens vårdgivare för att höra vårdgivarens version av vad som hänt i ärendet.

Förtroendetandläkaren försöker lösa tvisten genom muntlig medling. Oftast lyckas detta väl, men ibland inte.

Om försök till muntlig medling misslyckas kan patienten göra en skriftlig anmälan.

Ärendet blir skriftligt

Efter att patienten skickat in en skriftlig anmälan får vårdgivaren ta del av patientens anmälan och ombeds inkomma med journalmaterial samt ges tillfälle att yttra sig angående anmälan från patienten. Om patienten har besökt andra vårdgivare, i anslutning till ärendet, begär Förtroendenämnden in journaler från dessa.

Två av Förtroendenämndens ledamöter fördjupar sig i ärendet och inhämtar därefter de övriga ledamöternas synpunkter på förslag till bedömning och beslut i ärendet.

Efter föredragning vid ett sammanträde fattas beslut i ärendet. Beslutet skickas därefter ut till parterna per post.