28 april 2020

Skrivelse angående behovet av en tandvårdsakut

Följande skrivelse har den 28 april skickats till ledamöterna i finansutskottet och näringsutskottet med flera.

Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet och den privata tandvården drabbas hårt av coronapandemin. En avgörande skillnad mellan privata och offentliga vårdgivare är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Om ingenting görs, finns det risk att stora delar av den privata tandvården slås ut, vilket skulle få ödesdigra konsekvenser både för vårdgivarna och för folkhälsan. Därför menar vi att det behövs en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen.

Tandvårdsakuten:

  • Ska förmedla ett riktat stöd, i form av kontantstöd, direkt till de drabbade privata vårdgivarna. Ersättningen beräknas på förlorad omsättning.
  • Tandvårdsakuten finansieras via den del av det statliga tandvårdsstödet som inte kommer att användas under 2020. Förslaget torde därmed inte innebära en ökad kostnad för staten. Samtidigt måste det finnas beredskap att, vid behov, skjuta till extra medel.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Försäkringskassan får det praktiska ansvaret för genomförandet av ovan punkter.
  • Tandvårdsakuten får utöver detta till uppgift att ta fram ett särskilt statligt stöd, med extra tillsatta medel, till regionerna som ska ges till tandvårdsföretag som är förhindrade, genom att de nekas tillträde, att utföra tandvård på äldreboenden.
  • Privattandläkarna har kontaktat Skatteverket angående vårdmomsen och framfört att inhyrning av tandvårdspersonal under perioden den 1 mars – 31 december 2020 ska betraktas som tjänster med nära anknytning till vårdtjänster och därmed omfattas av undantag från skatteplikt.

Utöver ett särskilt riktat stöd till den privata tandvården menar vi även att de generella branschstöd som redan finns bör förbättras.

Privattandläkarna föreslår därför att:

  • De sociala avgifterna tas bort helt och hållet under perioden 2020-03-01 – 2020-09-30.
  • Möjlighet till 100 procents korttidspermittering 2020-03-16 – 2020-09-30.
  • Hyresreduktionen omarbetas, så att alla drabbade företag får stöd. Stödet bör därför utformas som ett direktstöd till företagen och gälla 2020-04-01 – 2020-09-30.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna