Utredning om vårdmoms

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från den 7 juni 2018 (HFD 2018 ref. 41) konstaterat att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådan vårdtjänst som omfattas av undantag från skatteplikt.

Domen ändrar tidigare praxis, att även vård utförd av inhyrd personal ska vara undantagen från skatteplikt. Som en konsekvens av domen i Högsta förvaltningsdomstolen kom Skatteverket med ett ställningstagande, ”Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt”, som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Det var alltså varken ett beslut i riksdag eller regering som var orsaken till förändringen. Däremot bedömde Privattandläkarna att det krävs beslut av regering och riksdag för att åtgärda situationen. Privattandläkarna tog därför, tidigt efter sommaren 2018, kontakt med företrädare för de olika riksdagspartierna och regeringen för att lyfta frågan politiskt.

Från början var intresset från regeringen lågt men genom kontakt med politiker har frågan aktualiserats och i budgetpropositionen för 2020 tillskjuter regeringen tillfälligt ett budgetanslag på 210 miljoner kronor per år i tre år som kompensation för de ökade kostnaderna. Kompensationen ska tilldelas regionerna. Privattandläkarnas bedömning är att förslaget inte når tandvården då den inte finansieras av regionerna. Det är dock positivt att regeringen lyft frågan om kompensation och att frågan om moms på uthyrning av vårdpersonal definierats som ett problem. Utöver tillskottet på medel aviserar regeringen att de också skyndsamt ska tillsätta en utredning. Utredningen ska se över om det finns EU-rättsliga förutsättningar för att i stället införa en alternativ ordning, som innebär att dagens effekter neutraliseras för berörda aktörer.

Vad gör Privattandläkarna?
Vårdmomsen är en högt prioriterad fråga. Privattandläkarna har konstaterat att det behövs ett förtydligande av lagstiftningen som klargör att alla led i utförande av vård ska vara befriat från skatteplikt. Efter att budgetpropositionen blev offentlig har Privattandläkarna haft ett möte med Finansdepartementet inför den kommande utredningen. På mötet framförde Privattandläkarna följande punkter:

  • att syftet med mervärdesskattelagen är att alla led i vården ska vara undantagna från skatteplikt.
  • att svenska vårdgivarbegreppet, till skillnad från i de flesta EU-länder, innebär att det är vårdgivaren och inte den legitimerade personalen som utför vård. En konsekvens av detta är att legitimerad personal, enligt patientsäkerhetslagen, inte utför vård utan det gör vårdgivaren. Detta får följden att uthyrning av tandläkare betraktas som uthyrning av personal och inte utförande av tandvård. Det blir därmed olika konsekvenser inom EU.

Utöver detta har Privattandläkarna tagit kontakt med Finansdepartementet angående om hur det tillfälliga budgetanslaget på 210 miljoner ska komma tandvården tillgodo.

Privattandläkarna följer även vad som händer i frågan juridiskt, vad Skatterättsnämnden beslutar i aktuella förhandsbesked samt har en dialog med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gällande utveckling av referenspriserna.

Vad händer framöver?
Privattandläkarnas bedömning är att tillsättandet av den aviserade utredningen kommer att dröja några månader och troligtvis inte vara klar förrän tidigast under 2022. Privattandläkarna fortsätter arbetet lika intensivt som tidigare men tyvärr kommer vi sannolikt att få leva med moms på uthyrning av vårdpersonal under en längre tid.