Patientförsäkring

P= patient
V= vårdgivare (ytterligare vårdgivare som behandlat P=V2, V3)
T= behandlande tandläkare (ytterligare tandläkare som behandlat P=T2, T 3)

Fall 1 Patientförsäkring

Klagomålet gäller

Känselbortfall och postoperativ smärta i vänster underkäke. Dåligt omhändertagande vid Postoperativa komplikationer. P krävde ekonomisk ersättning för fortsatt behandling hos annan tandläkare.

V har uppgett att P har tagits om hand på ett adekvat sätt och bestrider P:s beskrivning av postoperativa komplikationer. V har anmält nervkomplikationen till If Patientförsäkring.

Bakgrund

P har behandlats med implantatkirurgi hos V vid två tillfällen, 2017-01-20 och 2017-01-27.

Vid första behandlingstillfället sattes två implantat in i vänster överkäke. Vid andra tillfället sattes det in ett implantat i höger underkäke och ett i vänster underkäke. P har uppgett att hon fick besvär med smärta och känselbortfall i vänster underkäke efter operationen. P har beskrivit att hon inte fick kontakt med kliniken där hon opererades när hon behövde hjälp.

2017-02-01 utförde V en ny operation, där han avlägsnade implantatet i vänster underkäke och satte in ett nytt, kortare implantat på samma plats. P har uppgett att hon fick en infektion efter ingreppet, reagerade väldigt dåligt på förskriven antibiotika och blev sjukskriven i två veckor.

2017-03-03 var P på kontroll hos V som bedömde en successiv förbättring av nervkomplikationen i vänster underkäke samt bytte ut en täckskruv på ett implantat i vänster överkäke.

2017-10-20 var P på kontroll hos V. Hon hade då en kvarvarande känselstörning i en nervstam i vänster underkäke. En tandläkare på kliniken där hon behandlades med protetisk ersättning i överkäken var orolig för implantatet i höger underkäke. V bedömde att det endast berodde på en lossnad täckskruv på implantatet i höger underkäke och täckskruven drogs åt. Implantaten bedömdes som väl integrerade.

V har skickat in en skadeanmälan till Patientförsäkringen avseende den uppkomna nervskadan i vänster underkäke som har orsakat stort obehag för P.

P har uppgett att hon har fått vänta på vård onödigt länge och att det har varit svårt att få kontakt med kliniken.

Nämndens bedömning

Av utredningen framkommer att P har behandlats på två olika kliniker av sammanlagt tre olika tandläkare. Det kan ha skapat problem med att samordna vården av P på ett tillfredställande sätt. Nämnden rekommenderar V att se över sina behandlingsrutiner.

Nämnden konstaterar att det är beklagligt att en nervskada har inträffat i samband med det kirurgiska ingreppet i vänster underkäke och orsakat lidande och smärta för P. Detta är en komplikation som inte alltid går att undvika. V har tagit hand om komplikationen enligt vedertagen praxis. Nämnden finner att vården har utförts på ett korrekt sätt. Patientförsäkringen bedömer om en ersättningsbar behandlingsskada föreligger.

Enligt det bifogade röntgenutlåtandet är alla implantat integrerade, dock ser man en viss benförlust vid övre delen av implantatet i höger underkäke. Detta bör följas upp vid fortsatt protetisk behandling.

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att avslå patientens yrkanden.