14 januari 2021

Vaccinering mot covid-19

Vaccineringen mot covid-19 påbörjades den 27 december. Privattandläkarna har haft kontakt med samtliga regioner och till vissa bland annat lämnat underlag angående hur många som arbetar inom den privata tandvården i regionen. Tandvård är en del av vård och omsorg och det innebär att personal inom tandvården enligt Folkhälsomyndighets (FHM) rekommendationer, tillhör fas två i prioriteringsordningen för vaccinering.

Vaccin mot covid-19 kommer att levereras löpande i flera omgångar och till en början i begränsade volymer. Enligt FHM:s rekommendationer bör den som har störst behov av skydd mot covid-19, erbjudas vaccin före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

FHM rekommenderar att i den första fasen så ska de som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, vaccineras. Även personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp, bör vaccineras i den första fasen.
I den andra vaccinationsfasen som beräknas påbörjas i februari 2021, så rekommenderas att följande grupper ingår:

• Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
• Vuxna som får insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), samt vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
• Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Då de slutgiltiga besluten angående vaccinering tas av respektive region, kan utformningen av och hastigheten för vaccinering variera mellan regioner. Privattandläkarna återkommer när vi fått mer information gällande vaccineringen i respektive region.

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna