8 juni 2021

Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal kunde, men ville inte

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterade i sin dom 2018 att ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är sådan vårdtjänst som omfattas av undantag från skatteplikt. Privattandläkarna har sedan dess verkat för att mervärdesskattelagen skyndsamt ska förtydligas så att det framgår att alla led av utförande av vård är befriade från moms. Från början var intresset från regeringen litet, men efter påtryckningar från bland annat Privattandläkarna tillsatte regeringen en utredning i februari år 2020. Den första juni i år lämnade utredningen sitt slutbetänkande.

Utredningens förslag
Utredningen konstaterar att ett förtydligande av mervärdesskattelagens innebärande att utförande av vård i flera led är befriade från moms inte skulle strida mot EU-rätten. Förtydligandet skulle dock, enligt utredningen, inte ändra det förhållandet att det krävs att det är fråga om en sjukvårdande behandling för att det ska vara befriat från moms. Det saknas, enligt utredningen, vägledning från EU-domstolen vad gäller var gränsen dras mellan skattefri vård det vill säga sjukvårdande behandling och skattepliktig personaluthyrning. P.g.a. detta föreslår utredningen inte ett förtydligande av mervärdesskattelagen. Utredningen menar att det finns risk att en ändring av mervärdesskattelagen skulle kunna komma att underkännas av EU-domstolen vid ett eventuellt överträdelseförfarande.

Utredningen föreslår alltså inte en ändring av lagstiftningen. Istället föreslår utredningen att vårdgivare ska kompenseras för uppkomna momskostnader. Detta ska ske genom förändring av lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund (LEMK). Syftet med LEMK är att skapa neutralitet för regionen i valet mellan att upphandla mervärdesskattepliktiga tjänster externt och att utföra tjänsterna i egen regi.

LEMK når inte den privata vuxentandvården. Utredningen lägger dock ingen vikt vid det då regionerna uppger att de har interna regler som innebär att folktandvården inte får tillgodoräkna sig ersättningen för ingående mervärdesskatt genom att ersättningen behålls centralt inom regionerna och inte tillfaller folktandvården. Privattandläkarna har dock konstaterat att det i många regioner är oklart hur momsfrågan hanteras.

Vad är Privattandläkarnas bedömning
Privattandläkarna delar inte utredningens slutsatser. Privattandläkarna anser de oenhetliga effekter som lagstiftningen idag resulterar i är en god grund för förtydligande av lagen samt att den risk att EU-domstolen skulle underkänna lagändringen, som utredningen hänvisar till, är överdriven. Om EU ändå skulle ha synpunkter på denna förändring, vilket inte alls är säkert, kan saken diskuteras med EU i efterhand på samma vis som dialog har förts mellan Sverige och EU i andra frågor.

Privattandläkarna konstaterar sammantaget att ett förtydligande av mervärdesskattelagen på så sätt som vi förslår inte strider mot EU-rätten.

Privattandläkarna konstaterar också att det inte duger att hänvisa till kostnadsneutralitet mellan privata tandvården och folktandvården för att motivera varför inget stöd ges till tandvården för de ökade kostnaderna p.g.a. vårdmoms. Även tandvården måste kompenseras för ökade kostnader p.g.a. av moms.

Vad händer nu
Utredningen har lämnat sitt förslag till finansdepartementet som kommer att bereda förslaget. Troligtvis kommer förslaget att skickas ut på remiss och därefter kan regeringen komma med en proposition till riksdagen. Regeringen kan, trots att utredningen inte föreslår det, föreslå att mervärdesskattelagen förändras. Frågan kan också bli liggande på departementet och därmed kanske hanteras av en kommande regering.

Vad gör Privattandläkarna
Privattandläkarna kommer att fortsätta driva frågan att mervärdeskattelagen ska förtydligas så att alla led av utförande av vård är befriade från moms. Privattandläkarna kommer att driva frågan gentemot regering och riksdagspartierna.

Trots att Privattandläkarna verkar för en förändring av lagstiftningen anser vi att Tandvårds- och läkemedelförmånsverket (TLV) snarast bör förändra föreskriften för statligt tandvårdsstöd och införa ett särskilt referenspris, likande referenspriset för specialisttandvård, för åtgärder som är utförda av inhyrd personal så att vårdgivarna inom tandvården kompenseras. Privattandläkarna kommer att kontakta TLV i denna fråga.

Vi kommer även att kontakta regeringen och begära att anslaget till det statliga tandvårdsstödet räknas upp med anledning av att kostnaden för att bedriva tandvård ökat.

Naturligtvis kan ett konsultbolag som har fått ett beslut från Skatteverket rörande moms på konsulttjänst överklaga detta och i målet begära att förvaltningsdomstolen hänskjuter en fråga till EU-domstolen rörande tolkning av mervärdesskattedirektivet. Privattandläkarna har anlitat skatteexpertis som har gjort bedömningen att det är osannolikt att en svensk förvaltningsdomstol hänskjuter en sådan fråga till EU-domstolen i och med att HFD inte anser att ett hänskjutande är nödvändigt. Detta innebär med mycket stor sannolikhet att en förvaltningsdomstol i ett sådant mål stödjer sig på ett stort antal domar från HFD och dömer till Skatteverkets fördel.

Med vänlig hälsning

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna