16 februari 2017

Ny föreskrift för journalföring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, börjar att gälla den 1 mars 2017.

De nya föreskrifterna innehåller bland annat tydligare krav på vårdgivarnas ledningssystem och hur personuppgifter ska hanteras i olika system. Vårdgivaren måste redan i samband med upphandling och utveckling av system säkerställa lagens krav på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet.

Från den 1 mars ska patientsäkerhetsberättelsen även innehålla riskanalyser, granskningar och förbättrande åtgärder som gjorts på dokumentationsområdet.