Tandvårdsutredningen – lägesrapport oktober 2019

Den 8 mars 2018 tillsatte regeringen en utredning om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (Tandvårdsutredningen). Senast den 1 mars 2020 ska utredningen presentera sitt slutbetänkande. Ett av Privattandläkarnas högst prioriterade arbeten är att följa, bidra med fakta och analys i utredningen.

Utredningens uppdrag
En utredning är att betrakta som en fristående myndighet. När utredningen har fått sina direktiv så kan regeringen formellt endast styra utredningen med ändrade direktiv. De måste vara skriftliga och beslutade på regeringssammanträde.

Utredare och experter
Som särskild utredare utsåg regeringen Veronica Palm, vilket innebär att det är hon som leder utredningen. Till statliga utredningar knyts det ofta en expert- och sakkunniggrupp som ska följa och bistå utredaren och sekretariatet under utredningens gång. Till denna tandvårdsutredning har regeringen utsett tre experter från organisationer som inte tillhör staten. Dessa är Lars Olsson från Privattandläkarna, Eva Ljung från Sveriges Folktandvårdsförening och Agneta Rönn från Sveriges Kommuner och Regioner.
I rollen som expert ges Privattandläkarna unika möjligheter att komma med synpunkter, argument och råd under utredningens gång. Det är dock ingen garanti för ett särskilt utfall då det är den särskilde utredaren som själv fattar besluten.

Utredningens arbete hittills
Under 2018 samlade utredningen in material. Den besökte också samtliga sex sjukvårdsregioner. Privattandläkarna närvarade vid flera av dessa träffar. Utöver detta har utredningen träffat företrädare för  privata och offentliga vårdgivare, professionen, patientorganisationer med flera samt medverkat på ett flertal seminarier anordnade av olika organisationer. Privattandläkarna har deltagit på flera av seminarierna.

Under 2019 har utredningen påbörjat arbetet med att ta fram förslag på förändringar. Utredningen har även träffat representanter från danska Sundhetsstyrelsen (dvs. Danmarks motsvarighet till Socialstyrelsen) och Aarhus Universitet angående den modell som Danmark har för ersättning som utgår utifrån patientens risk för sjukdom. Privattandläkarna närvarade vid mötet. 

Privattandläkarnas utgångspunkt
Privattandläkarnas uppfattning är att nuvarande tandvårdsstöd i grunden fungerar väl och att det är viktigt att ett framtida tandvårdsstöd inbegriper fri prissättning och fri etableringsrätt. 
Vi arbetar för att Privattandläkarnas kunskaper och uppfattning blir ett viktigt underlag när utredaren fattar sitt beslut. Det är viktigt att utredningens förslag ska basera sig på ett så fullständigt beslutsunderlag som möjligt. 
Vårt mål är att utredningen lägger förslag som är positiva för tandvårdens utveckling och fortsatt baserar sig på fri prissättning, fri etableringsrätt och valfrihet för patienten.

Vad händer nu
Det är för tidigt att säga vilka förslag som utredningen kommer att lägga. Privattandläkarna deltar naturligtvis aktivt i utredningens arbete och kommer med synpunkter, argument och råd. 
Privattandläkarna återkommer med ytterligare information framöver.