29 september 2017

TLV lämnar en delrapport om prisjämförelsetjänsten

TLV har ett regeringsuppdrag att etablera en webbaserad prisjämförelsetjänst för tandvård. Delrapporten beskriver prisjämförelsetjänstens uppbyggnad, juridiska förutsättningar samt konsekvenser för berörda parter, främst vårdgivare och Försäkringskassan.

TLV föreslår att jämförelse av priserna kommer att kunna göras på en övergripande nivå, per behandling men även per åtgärd. Det kommer även att finnas information om vad som ingår i respektive behandling eller åtgärd samt ett jämförelsetal för att jämföra prisnivå per mottagning med referenspris.

Vårdgivarens priser utgår från de priser som vårdgivaren rapporterat till Försäkringskassan.

För att prisjämförelsetjänsten ska möjliggöra en objektiv jämförelse mellan vårdgivare måste det totala priset för respektive tandvårdsåtgärd rapporteras till Försäkringskassan. TLV menar att det inte är möjligt att vårdgivaren har extra åtgärder utanför tandvårdsstödet för t.ex. olika material. TLV förordar därför en ändring i förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd, för att säkerställa att vårdgivarna rapporterar in det totala priset för en utförd åtgärd.

Privattandläkarna delar TLV:s uppfattning att en förutsättning för en lyckad tjänst är att vårdgivarna rapporterar in sina priser på ett likartat sätt.