13 juni 2018

Tandvården 2017

Det statliga tandvårdsstödet 2017

Utbetald ersättning

Kostnaden för det statliga tandvårdsstödet år 2017 var 5,8 miljarder, vilket var en ökning med 248 miljoner kronor från 2016.

4,2 miljoner patienter gjorde 10 miljoner besök, som rapporterades in till Försäkringskassan. Det är en liten minskning från 2016, då drygt 4,2 miljoner patienter gjorde 10,3 miljoner besök. 3,8 miljoner personer använde minst ett allmänt tandvårdsbidrag och 1,3 miljoner patienter fick en utbetalning från högkostnadsskyddet. Knappt 60 000 personer fick minst ett STB.

Försäkringskassan

Försäkringskassan utför tre typer av kontroller av tandvårdsstödet: slumpmässiga efterhandskontroller, riktade efterhandskontroller och kontrollutredningar vid misstanke om överutnyttjande av stödet. Under 2017 har Försäkringskassan koncentrerat sig mer på riktade kontroller vid misstanke om överutnyttjade av stödet. Flera vårdgivare har också fått beslut om kontroller innan utbetalning, det är en sanktion som Försäkringskassan kan använda mot vårdgivare som de tror missköter sig.

2017 kontrollerade Försäkringskassan drygt 77 000 besök vilket är färre än tidigare år. Däremot ökade det återkrävda beloppet och andelen kontroller som ledde till återkrav. Under 2017 ledde 11 procent av efterhandskontrollerna till återkrav. Detta är sannolikt ett resultat av att Försäkringskassan riktat kontrollerna mot de vårdgivare som de tror överutnyttjar stödet.

Omprövningar och överklaganden

Under 2017 har 1 172 ärenden omprövats och 58 procent av besluten ändrades efter omprövning. Antalet omprövningar och andelen ändrade beslut är något högre än föregående år.

Under 2017 inkom det 97 överklaganden till förvaltningsrätten som har beslutat i 138 ärenden, då de även tog beslut i ärenden som inkom 2016. Förvaltningsrätten ändrade besluten i 2,4 procent av ärendena.

Administrationskostnader

Försäkringskassans kostnad för att administrera det statliga tandvårdsstödet, vilket innebär manuell handläggning (cirka 1 procent av alla ärenden handläggs manuellt) av vissa ärenden samt kontrollarbete, var 153 miljoner kronor.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Under 2017 genomförde IVO en riktad tillsyn mot 51 vårdgivare inom tandvården. Urvalet av vårdgivare var riskbaserat och IVO hade indikationer på att verksamheterna hade brister i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerhet och kvalitet i hela den privata tandvården i Sverige.

Tillsynen fokuserade på hur vårdgivarna leder, organiserar och följer upp sin verksamhet för att säkerställa en god och patientsäker tandvård. 50 av de 51 tillsynade vårdgivarna fick ett återrapporteringsbeslut vilket innebär att det fanns något de behövde åtgärda.

IVO såg framförallt att vårdgivarna behövde

  • utveckla det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet
  • förbättra kvaliteten i diagnostik och behandling
  • dokumentera vården på ett mer ändamålsenligt sätt
  • öka medvetenheten om risker för smittspridning.

Privattandläkarna menar att IVO:s tillsyn visar på att det funnits allvarliga brister i vårdgivaransvaret hos vissa av de tillsynade vårdgivarna. Privattandläkarna vill dock betona att det inte går att dra några generella slutsatser utifrån en tillsyn som är riktad mot vårdgivare där IVO haft indikationer på att en inspektion behöver göras.

Utöver detta utredde IVO drygt 135 klagomålsärenden avseende tandvård, varav myndigheten riktade kritik i cirka 50 procent av ärendena.

IVO genomförde 15 egeninitierade tillsyner, varav myndigheten ställde krav på åtgärder i sex ärenden.

IVO fattade även beslut i drygt 80 anmälningar enligt lex Maria. Anmälningarna handlade framför allt om vårdskador eller risk för vårdskador i samband med diagnostisering samt vård och behandling. Anmälningarna kommer huvudsakligen från den allmänna tandvården.

HSAN

Under 2017 återkallade HSAN legitimationen för två tandläkare, begränsade förskrivningsrätten för en tandläkare och beslutade om prövotid för fyra tandläkare. HSAN särredovisar inte orsaken till sina olika sanktioner, men totalt var de vanligaste orsakerna till återkallande av legitimation egen begäran följt av sjukdom.

Branschrapport 2018

Privattandläkarnas branschrapport innehåller en genomgång av händelser under året och Privattandläkarnas rekommendationer för utveckling av tandvården. Rapporten hittar du här: Branschrapport 2018.