13 september 2017

Tandhälsan förbättras

Socialstyrelsen har presenterat ny statistik gällande tandvårdens besöksfrekvens och patienternas tandhälsa.

Statistiken visar att fler patienter besöker tandvården regelbundet och att tandhälsan hos vuxna fortsätter att förbättrats, även om det finns skillnader beroende på kön, utbildning och bosättningsort.

Tandvårdens besökare

2016 hade 72 procent av den vuxna befolkningen (20 år och äldre) besökt tandvården någon gång under de senaste två åren. 77 procent hade besökt tandvården någon gång under de tre senaste åren. Skillnaden mellan könen är relativt stor. 81 procent av kvinnorna och 74 procent av männen besökte tandvården under en 3-årsperiod.

Personer i åldern 70-79 år besöker tandvården oftast medan de över 79 år besöker tandvården relativt sällan. Personer i åldern 20-29 år besöker tandvården i lägst utsträckning. Tidigare statistik visar dock att om hänsyn tas till individernas behov av tandvård, så besöker unga personer tandvården i hög utsträckning.

Andelen som besöker tandvården endast vid akuta behov är störst bland dem med låg utbildning. Under den senaste 2-årsperioden (2015-2016) var det 9 procent av befolkningen som besökte tandvården utan att få en basundersökning.

Fler tänder i munnen

Befolkningens tandhälsa har förbättras sedan 2009. För personer i åldern 60–90 år har antalet kvarvarande tänder ökat med i genomsnitt drygt en tand. I åldersgruppen 60–74 år utgörs det ökande antalet tänder av intakta och tidigare ej lagade tänder medan det i åldersgruppen 75–90 år ofta utgörs av en tidigare lagad och ej intakt tand. För personer mellan 20 och 65 år har det genomsnittliga antalet ej intakta tänder minskat med 2,5 tänder samtidigt som antalet kvarvarande tänder legat relativt stabilt.

Geografiska variationer och socioekonomiska skillnader

Vilka åtgärder som utförs på patienten skiljer sig mycket åt beroende på patientens bostadsort och utbildningsbakgrund. Att få en fyllning utförd var exempelvis minst vanligt i Halland. Norrbotten utmärker sig med höga andelar som gjorde fyllningar och även tandutdragningar.

I åldrarna 35–74 år är det mer än dubbelt så vanligt med extraktioner bland personer med endast förgymnasial utbildning jämfört med dem som har eftergymnasial utbildning. Fyllningar och rotbehandlingar är vanligare hos dem som enbart har en förgymnasial utbildning. Däremot gör personer med eftergymnasial utbildning kronor i något högre utsträckning än personer med gymnasial eller förgymnasial utbildning.