17 mars 2020

Skrivelse angående tandvårdens behov med anledning av coronapandemin

Följande skrivelse har den 17 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Många personer besöker tandvården och varje år görs det nästan 10 miljoner besök. En stor del av tandvården bedrivs privat och har inte regionen som huvudman. Det finns därför ett stort behov av nationellt stöd i samband med det nationella nödläge som coronapandemin innebär. I dag råder det brist på personlig skyddsutrustning och Socialstyrelsen har fått mandat att prioritera och styra leveransen av utrustning. I detta arbete är det av yttersta vikt att tandvårdens behov vägs in. Om det sker en prioritering, där tandvården inte får tillräckligt med skyddsutrustning för att kunna bedrivas, måste staten även ta beslut om hur en prioritering av tandvården ska ske.

Det finns även stort behov av riktlinjer för tandvård till riskgrupper och äldre. Utan tydliga råd tvingas vårdgivaren att fatta beslut som berör smittspridning av coronavirus på bristfälligt kunskapsunderlag.

Det finns därför ett stort behov av att såväl säkerställa tandvårdens förutsättningar på kort sikt och att trygga tandvårdens överlevnad på lång sikt. Beslutsfattare på myndigheter och politiker måste ta hänsyn till tandvårdsbranschens behov och förutsättningar och omedelbart och med kraft vidta ett antal åtgärder:

  • Socialdepartementet måste ändra ersättningsperioderna inom det statliga tandvårdsstödet. Som det är nu är reglerna utformade så att patienter som borde avstå från att besöka tandvården, på grund av att de kan sprida smitta, inte avstår från besöket. Ersättningsperioden borde därför tillfälligtvis kunna förlängas.
  • Mot bakgrund av Socialstyrelsens arbete med att trygga vårdens behov, måste Socialstyrelsen klargöra prioriteringen av basala hygienartiklar och hur det påverkar tandvården. Många av våra medlemmar har börjat få brist på nödvändigt material. Den privata tandvården måste ingå i prioriteringsarbetet när det gäller tillgång till viktig vårdutrustning.
  • Folkhälsomyndighetens och regionernas smittskydd måste kompletteras med särskilda riktlinjer för tandvården, som ger vägledning om hur tandvården ska prioritera och hur tandvård ska kunna ges till personer som tillhör riskgruppen för covid-19 samt hur akut tandvård ska kunna ges till patienter som har sådana symtom att de inte ska besöka en tandvårdsmottagning.
  • När äldreboenden stängs för utomstående för att begränsa smittspridningen kan vårdgivare som bedriver tandvård på äldreboenden inte längre kan genomföra patientbesöken. Privattandläkarna anser att det behövs nationellt stöd gällande vad som ska anses som akut tandvård för äldre som är berättigade till nödvändig tandvård.
  • Tandvårdsbranschen är också arbetsgivare. När coronatesterna styrs mot de med störst
    behov är det viktigt att ta hänsyn till att tandvårdens personal är en del av
    vårdpersonalen.
  • Tandvårdsbranschen är en bransch som i ett ekonomiskt perspektiv påverkas kraftigt av spridningen av coronaviruset. Patienter avbokar sina besök på grund av oro för smittspridning. Tandvårdsbranschen är också en utpräglad småföretagarbransch med små möjligheter att hantera de ekonomiska utmaningar som föreligger.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna