15 juni 2020

Skrivelse om omställningsstöd

Följande skrivelse har den 15 juni skickats till ledamöterna i finansutskottet.

Privattandläkarna har under coronapandemin verkat för inrättandet av en tandvårdsakut för privata tandvårdsföretag som tappat mycket i omsättning på grund av coronapandemin. Det föreslagna omställningsstödet har stora likheter med vårt förslag i tandvårdsakuten och Privattandläkarna är positiva.

Det finns dock några delar i förslaget som Privattandläkarna anser behöver förbättras.

Tidsperioden för stödet
Regeringens bedömning:
Omställningsstödet bör omfatta företag som under mars och april 2020 fått en minskad nettoomsättning jämfört med samma månader 2019 på grund av spridningen av sjukdomen covid-19.

Privattandläkarnas synpunkter:
Tidsperioden mars-april är en alltför begränsad tidsperiod. Effekterna av coronapandemin har påverkat tandvårdsbranschen under en längre tidsperiod än mars-april 2020. Sedan coronapandemins utbrott har omsättningen i den privata tandvården minskat med över 1 miljard jämfört med samma tidsperiod i fjol. Av dessa avser drygt 400 miljoner maj månad. Privattandläkarna föreslår därför att tidsperioden förändras till mars-september 2020.

Kravet på revisionsintyg
Regeringens bedömning:
En förutsättning för stöd bör vara att ett revisorsintyg ges in, om stödet uppgår till minst 100 000 kronor eller om Skatteverket i ett enskilt fall anser att det finns skäl för det.

Privattandläkarnas synpunkter:
100 000 kr är en för lågt satt gräns. Många av våra medlemmar kommer att omfattas av ett kostsamt revisorskrav. En stor andel av våra medlemmar har färre än tre anställda och en omsättning understigande 3 miljoner och har därmed valt att inte anlita någon revisor. För att de ska kunna ansöka om stöd krävs att de först kontaktar en revisor för att få ett intyg. En sådan process är tidskrävande och kostsam. Privattandläkarna föreslår att underskrift från den redovisningskonsult man eventuellt använder för sitt bolag ska räcka för företag som söker stöd understigande 300 000 kr, om inte Skatteverket i det enskilda fallet anser att det finns skäl för annat. I de fall det krävs ett revisionsintyg ska kostnaden för det ingå i underlaget för stödberäkningen.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna