Skatteverkets ställningstagande innebär stora kostnadsökningar

Som vi tidigare har informerat om har Skatteverket beslutat om ett ställningstagande gällande moms på uthyrning av vårdpersonal. Ställningstagandet börjar tillämpas den 1 juli 2019 och innebär att den som hyr ut tandvårdspersonal till någon som driver en tandvårdsmottagning ska ta ut moms på sin försäljning. Det betyder att både privata och allmänna tandvårdsmottagningar ska betala moms när de hyr in personal.

Momsen blir en kostnad för den som driver tandvårdsmottagningen om den inte har möjlighet att få tillbaka momsen. Kommuner och landsting har emellertid en särskild rätt till ersättning för sina momskostnader.

Privattandläkarna menar att Skatteverkets ställningstagande ger tydliga negativa konsekvenser för tandvården. Ställningstagandet är inte heller konkurrensneutralt då offentlig verksamhet (Folktandvården) delvis omfattas av momskompensationssystemet för kommun och landsting. En privat vårdgivare får däremot en kostnad för moms som den inte kan dra av mot någon utgående momskostnad.

Skatteverket har gjort en mycket snäv tolkning av Högsta förvaltningsdomstolens dom. Ställningstagandet innebär att det blir moms inte bara på inhyrning från bemanningsföretag, utan också på konsulter från företag som inte bedriver någon annan verksamhet än tandvård. Det innebär stora kostnadsökningar för den privat drivna tandvården.

Privattandläkarna menar att det som borde avgöra om ett bolag kan betraktas som en vårdinrättning är om bolagets huvudsakliga syfte är att ge vård och att det i stort uppfyller villkoren för att vara vårdgivare enligt patientsäkerhetslagen och därmed formellt skulle kunna vara vårdgivare vid behandlingstillfället.

Privattandläkarna har kontaktat organisationer som företräder andra vårdgivare inom vården, Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och Landsting för att diskutera om vi gemensamt kan agera i frågan. Vi kommer även att träffa företrädare för finansdepartementet och diskutera behovet av förändrad lagstiftning så att det tydliggörs att det inte kan vara bolagsformen som avgör om en tjänst ska momsbeläggas eller inte.

Privattandläkarna kommer även att ta upp frågan om konkurrensneutraliteten med Konkurrensverket. Frågan om behov av justering av referenspriserna kommer, om ställningstagandet kvarstår på sikt, att lyftas med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).