20 mars 2020

Skrivelse angående behov av stödinsatser till tandvårdsbranschen

Följande skrivelse har den 20 mars skickats till finansminister Magdalena Andersson, socialminister Lena Hallengren, näringsminister Ibrahim Baylan, Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

En stor del av vuxentandvården i Sverige bedrivs av privata vårdgivare. De flesta är små egenföretagare med 1-3 anställda och nästan hälften har en årlig omsättning under 3 miljoner.

Coronapandemin har påverkat tandvårdsbranschen kraftigt och antalet patienter har minskat drastiskt. Utöver detta råder det brist på den personliga skyddsutrustning som krävs för att bedriva patientsäker tandvård enligt de rutiner som lagen kräver. Samtidigt ombeds nu vårdgivarna inom tandvården av regionens särskilda sjukvårdsledning att avvara skyddsutrustning till regionen.

Prioriteringar av vård inklusive tandvård är konsekvenser som kommer av coronapandemin. Privattandläkarna har också sedan coronapandemins utbrott verkat för nationellt stöd från Socialstyrelsen gällande vilken tandvård som kan bedrivas och vi måste nu påminna om detta och påtala att det är akut för vårdgivarna inom tandvården att få svar. I avvaktan på sådana riktlinjer tvingas respektive vårdgivare att fatta sina egna beslut, beslut som påverkar företaget kraftigt.

Förutom tydliga riktlinjer i vårdprioritering måste tandvården också snarast kompenseras för det kraftiga ekonomiska bortfallet på grund av coronapandemin. Hänsyn måste också tas till eventuella kommande vårdprioriteringar. I annat fall riskerar konsekvenserna bli omfattande och långvariga och kan påverka tillgången på tandvård framöver.

Ett första steg i arbetet med ekonomisk kompensation kan vara att regeringen analyserar om de medel som troligtvis inte används inom det statliga tandvårdsstödet kan omfördelas till stöd för företag som bedriver tandvård.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna