12 april 2024

Ökad kontroll över tandvårdsektorn

Privattandläkarnas remissvar på SOU 2023:82 Ökad kontroll över tandvårdssektorn.

Privattandläkarna är branschorganisationen för privata vårdgivare inom tandvården och företräder dessa inom svensk tandvård. Vi betonar att de flesta privata aktörer är seriösa och levererar högkvalitativ vård, men det finns några få kriminella och oseriösa aktörer som behöver stoppas.

Vi stöder införandet av tillståndsplikt för privat tandvård för att motverka oseriösa aktörer, men betonar att kraven bör utformas för att inte öka bördan för seriösa vårdgivare. Vi är dock kritiska till att det finns olika krav beroende på driftsform och att osäkerheten kring kraven riskerar rättsosäkerhet och godtycklighet.

Det finns även oklarheter kring definitioner av verksamhet och verksamhetschef samt hur tillståndsnivån ska sättas, vilket kan leda till ojämlikhet i avgifter för vårdgivare av samma storlek. De efterlyser klarhet kring dessa förhållanden innan lagstiftningsarbetet fortskrider.

Slutligen påpekar vi att införandet av tillståndsplikt inte bör inkräkta på IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) tillsynsarbete, vilket skulle vara olyckligt.

Läs hela remissvaret här.