20 september 2017

Regeringens förslag till budget för 2018

I dag den 20 september presenterar regeringen sitt förslag till budget för 2018. Alla politikområden utvärderas utifrån uppsatta mål och för tandvården är målet att öka besöksfrekvensen.

Privattandläkarnas kommentar

Det är positivt att regeringens höjning av ersättningen till patienterna sker inom det statliga tandvårdsstödet, något som Privattandläkarna verkat för under året. Samtidigt kan Privattandläkarna konstatera att en stor del av det höjda allmänna tandvårdsbidraget (ATB) går till unga personer som redan har en god tandhälsa och besöker tandvården ofta utifrån sina tandvårdsbehov.

Ungefär lika många avstår från hälso- och sjukvård som från tandvård trots behov. Privattandläkarna menar att detta tyder på att det inte är främst ekonomiska orsaker som leder till att personer avstår tandvård trots behov. Det är däremot tydligt att det finns socioekonomiska skillnader när det gäller att besöka tandvården. Om ersättningsnivån till patienten ska förändras är det viktigt att det sker inom det statliga tandvårdsstödet som är byggt och konstruerat för att ersättningsnivåerna till patienterna enkelt ska kunna justeras. Det är därför viktigt att den aviserade utredningen för att minska socioekonomiska skillnader inom tandvården inte föreslår lösningar som innebär förflyttning av huvudmannaskapet mellan stat och landsting. Privattandläkarna verkar även för att vi kommer att kunna medverka som experter i den kommande utredningen.

Privattandläkarna är även positiva till att samarbetet mellan tandvården och övrig hälso- och sjukvård kartläggs då munnen naturligtvis är en del av kroppen. Denna utredning bör koncentrera sig på hur vården och inte ersättningssystemen kan närma sig varandra.

Nedan följer en sammanfattning av regeringens budgetproposition.

Förslag på höjt ATB

Budgetförslaget innehåller ett konkret förslag gällande tandvård, att ATB ska fördubblas d.v.s. att 2018 får de mellan 23-29 år samt de över 64 år ett ATB på 600 kronor och de mellan 30-64 år ett ATB på 300 kronor. Regeringen föreslår även att de som har rätt till ATB ska få tillgång till sitt bidrag den 15 april, istället för 1 juli som hittills gällt. Kostnaden för förslaget är 531 miljoner kronor för 2018 och därefter 750 miljoner kronor per år.

En utredning ska tillsättas

Regeringen aviserar återigen att de ska tillsätta en utredning som får i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa.

Samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården

Regeringen konstaterar även att sjukdomar i munnen påverkar övriga delar av kroppen och vice versa och kommer därför att initiera ett arbete med syfte att kartlägga och analysera hinder för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården.

Ökad kontroll av tandvården

I budgetpropositionen framgår det även att riksdagen under året beslutat att ge Försäkringskassan ytterligare sanktionsmöjligheter mot vårdgivare som de anser inte följer regelverket. Det framgår även att IVO haft ett ökat fokus på granskning av oseriösa aktörer. Två områden där IVO ser att oseriösa aktörer överutnyttjar välfärdssystemet är i personlig assistans och tandvård.

Nöjda patienter

Regeringen konstaterar även att Svenskt Kvalitetsindex (SKI) som regelbundet mäter kundnöjdhet inom en rad branscher visat att tandvården inom området samhällsservice sedan många år har flest nöjda kunder.

Regeringens övriga bedömningar

I budgetpropositionen meddelar regeringen att de avser att förbättra informationen om det statliga tandvårdsstödet till patienter och allmänheten för att stärka patientens ställning.

Regeringen menar också att det behövs insatser för att få fler av dem som har behov att söka tandvård.

Vidare informerar regeringen om att det ska ske en regelbunden och samlad analys av tandvårdsstödet i förhållande till målen om en god tandhälsa och tandvård på lika villkor. Detta görs för att möjliggöra utvärdering av tandvårdsreformens måluppfyllelse.

Ett arbete kommer därför att initieras med syfte att kartlägga och analysera hinder för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvården och hälso- och sjukvården.

Tandvårdens omsättning

År 2015 omsatte hela tandvården 26,7 miljarder vilket är en ökning med 8 % sedan 2014. Av dessa stod patienterna för 15,3 miljarder, landstingen för 6,1 miljarder och det statliga tandvårdsstödet för 5,3 miljarder.