21 december 2017

Regeringen noterar att Riksrevisionens slutsatser rönt visst ifrågasättande

I regeringens skrivelse (2017/18:65) angående Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling föreslår regeringen inga nya åtgärder utifrån rapporten men sedan tidigare så utreder regeringen förutsättningarna för att ge Försäkringskassan utökad möjlighet att kunna avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet.

Regeringen noterar även att Riksrevisionens slutsatser av granskningen har rönt visst ifrågasättande av olika intressenter berörda av tandvårdsstödet.

  • Bland annat påpekade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att den centrala delen av den metod som Riksrevisionen använt i analysen bygger på att kronåtgärderna 800 och 801 är utbytbara mot varandra. TLV framhåller att även om båda åtgärderna omfattar permanent tandstödd krona är de inte utbytbara med varandra. TLV menar vidare att detta alltså inte har något att göra med mer eller mindre lönsamma alternativ utan handlar om hur regelverket ska tillämpas. Även Privattandläkarna noterar samma problematik med utbytbarheten vad gäller åtgärderna 800 och 801.
  • TLV och Privattandläkarna noterar även att Riksrevisionen i sin granskning utgår från ett regelverk som upphävdes 2008, samt att den skattade samhällskostnaden för eventuell överbehandling är kraftigt överdriven.

Regeringen har uppmärksammat den kritik som framförts avseende metodbrister i Riksrevisionens granskning. Regeringen menar att det, som alltid, är det viktigt att analysera granskningsresultat i relation till framförd kritik. Regeringen påpekar också att i Riksrevisionens rapport anges att företrädare för Socialdepartementet och Försäkringskassan har fått tillfälle att faktagranska och i övrigt lämna synpunkter på ett utkast till rapporten. Regeringen noterar att de synpunkter som lämnades på rapporten avseende metodbrister inte har omhändertagits. Regeringen noterar också att Riksrevisionen inte heller framför att företrädare för regeringen och Försäkringskassan inte delade Riksrevisionens kriterier för att bedöma granskningens resultat.