29 mars 2017

Proposition om förbättrad information, kontroll och uppföljning av statliga tandvårdsstödet

Regeringen har lämnat en proposition om förbättrad information, kontroll och uppföljning av det statliga tandvårdsstödet. I propositionen föreslås ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd som innebär:

• en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen.
• Dessutom tydliggörs att Försäkringskassans beslut i ärenden om statligt tandvårdsstöd ska gälla omedelbart.

I propositionen redogörs även för behovet av mer systematisk uppföljning och rapportering av felaktiga utbetalningar av tandvårdsstödet. Även behovet av insatser för att fler med behov ska besöka tandvården, kartläggning av tandhälsans bestämningsfaktorer samt behovet av förbättrat samarbete mellan tandvården och hälso- och sjukvården beskrivs.

Regeringen aviserar även en kommande utredning. Utredningen ska bland annat ges i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa.