10 juni 2020

Våra synpunkter på förslag om förlängd ersättningsperiod

Privattandläkarna har den 10 juni skickat följande synpunkter på utkast till proposition angående särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19.

Privattandläkarna är en branschorganisation för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. Cirka 80 procent av alla privata vårdgivare är medlemmar hos oss.

Privattandläkarnas synpunkter
Privattandläkarna tillstyrker föreslagen lagändring.

Bakgrund
Privattandläkarna tog den 12 mars i år kontakt med Socialdepartementet och påtalade att det finns patienter som är i slutet av en omfattande behandling där aktuell ersättningsperiod håller på att löpa ut. Dessa patienter förlorar betydande medel på att en behandling blir försenad. Det innebär att det finns en risk att de besöker tandvården trots att de har symtom för covid-19 då det finns ekonomiska incitament för det. Många av dessa patienter är dessutom äldre och vissa tillhör riskgruppen för covid-19. Det skulle därför behövas ett tillfälligt undantag från att en ersättningsperiod inte kan förlängas.

Privattandläkarna är kritiska till att det har tagit så lång tid för regeringen att föreslå en lagändring som möjliggör förlängning av en ersättningsperiod, men anser att de föreslagna förändringarna är bra. Privattandläkarna menar dock att förändringen bör kunna träda i kraft tidigare än den 1 september då ett så sent ikraftträdande kan innebära att ersättningsperioden löper ut för flera patienter.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna