26 september 2023

Pressmeddelande: Ny rapport: Ett högkostnadsskydd inom tandvården leder till vårdköer

En ny rapport från Privattandläkarna visar att ett högkostnadsskydd inom tandvården, liknade det som finns inom övrig hälso- och sjukvård, skulle leda till vårdköer inom tandvården. De delar av Sverige där det redan i dag råder brist på personal inom tandvården kommer att drabbas värst.

Privattandläkarna har låtit Mårten Blix fil. doktor i nationalekonomi, vars forskning bland annat är inriktad på den svenska välfärdsmodellen och på sjukvården, utreda konsekvenserna av ett högkostnadsskydd inom tandvården. Rapporten visar att de indirekta effekterna av ett utökat högkostnadsskydd inom tandvården kan bli långtgående. Ju närmare högkostnadsskyddet i tandvården kommer sjukvården, desto troligare är det att tandvården drabbas av sjukvårdens kroniska problem med långa vårdköer och kapacitetsbrist. Vårdköerna lär bli än mer omfattande om prismekanismen sätts ur spel.

– Svensk vuxentandvård fungerar väl i dag. Därför är det viktigt att en eventuell reform inom tandvården genomförs med försiktighet. Att den inte slår undan benen för en väl fungerande verksamhet. Det är den regionfinansierade tandvården som är i behov av reformer. Ett utökat stöd inom det statliga tandvårdsstödet bör riktas mot äldre som generellt har högre tandvårdskostnader, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna.

Patientens mediankostnad för tandvård understiger 2 000 kr det år patienten besöker tandvården. En tandvårdsreform som liknar sjukvårdens högkostnadsskydd, skulle innebära en kraftigt höjd subvention för alla vuxna patienter. Reformen skulle medföra någon form av prisreglering. Detta skulle kraftigt förändra villkoren inom tandvården och resultera i vårdköer och kapacitetsbrist.

Rapporten Vårdköer i tandvården? – konsekvenser av att införa sjukvårdens högkostnadsskydd.