Nervskada uppkommen av implantatbehandling och svårighet att få ut journalkopior från behandlande klinik.

Fråga:

Jag har behandlats med implantat i enskild tand övre höger käke med efterföljande och långvarig värk och smärta och svåra problem att tugga med den sidan. Tandläkaren kan inte skriva ut mera värkmedicin utan hänvisar till vårdcentralens läkare, tyvärr är tandläkaren orolig och nervös vilket gör att jag inte kan tala med henne mera eller i vart fall svårt att kommunicera med henne. Jag har begärt journalkopior tre gånger men hon lovar att skicka men har till dags dato inte gjort det. Ärendet ska remitteras till Tanvårdshögskolan för fortsatt bedömning. Vad och hur är att rekommendera att göra som patient. Dessutom ytterligare en tand i vä överkäken som man rotfyllsexperimenterar med.

Svar:

Hej!

Komplikationer kan alltid tillstöta och en beredskap för att hantera uppkomna problem måste finnas. Som patient har du rätt till journalkopia utan dröjsmål och om remiss ska utfärdas så ska detta ombesörjas prompt. Jag föreslår att du kontaktar kliniken igen och anger en tid då du kommer dit för att hämta din journalkopia. Eventuellt kan en kostnad uppkomma för kopiering av röntgenbilder.

Angående remiss så är det ju svårare att få till stånd. Ett alternativ är att själv söka akut vid Tandläkarhögskolan. Alternativt söka en privat specialistklinik för bedömning. Den konsultationen får du bekosta själv men i ett besvärligt läge kanske det är att föredra ändå före längre väntan. Om din behandlande tandläkare är medlem i Privattandläkarna finns ett garantiåtagande avseende behandlingen med implantatet.

Angående formellt klagomål så är rutinen idag att patienten ska framställa sitt klagomål till vårdgivaren som sedan ska återkomma med ett svar inom 30 dagar och förhoppningsvis lösa den uppkomna knuten.