8 mars 2017 Partipolitisk diskussion om tandvården

2018 års val börjar närma sig och därmed ökar den partipolitiska diskussionen om tandvård. Till Socialdemokraternas kongress har ett flertal medlemmar motionerat om att tandvården borde ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd för hälso- och sjukvården. Socialdemokraten Henrik Fritzon, regionstyrelseledamot i Skåne, har även haft en debattartikel i Dagens Nyheter i samma fråga. Inför den Socialdemokratiska partikongressen har partistyrelsen principiellt ställt sig bakom förslaget som ett långsiktigt mål, något som Socialdemokraterna haft som mål sedan år 2009. Även Barbro Westerholm, ledamot i Socialutskottet för Liberalerna, har ställt sig bakom förslaget som ett långsiktigt mål.

Regeringen har aviserat en ny tandvårdsutredning, vilken bland annat ska analysera och föreslå åtgärder, som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård. Inför partikongressen har partiledningen sagt att utredningens mål är att föreslå förändringar, så att tandvårdssystemet kan förändras och närma sig hälso- och sjukvårdens system. Målet är att utredningen ska kunna ge verktyg som gör det möjligt att jämställa tandvårdskostnaderna med kostnaderna i sjukvården.

Privattandläkarna menar att frågan om hur stor del av tandvården som ska finansieras av patienten och hur stor del som ska finansieras via skatter är en övergripande politisk fråga, där man kan ha olika åsikter.

Privattandläkarna anser dock att dagens tandvårdsstöd för vuxna i grunden fungerar bra. Det ger bra möjligheter för vårdgivarna att utforma sin verksamhet utifrån sina förutsättningar. Det finns stora faror med att förflytta ansvar från vårdgivare och stat till landsting.

Ett landstingsstyrt stöd innebär bland annat:

  • till motsats från dagens stöd, att villkoren blir olika från landsting till landsting och att stödet till den enskilde därmed beror på var den bor.
  • att kopplingen mellan Socialstyrelsens riktlinjer för vuxentandvård och ersättningssystemet försvagas, vilket missgynnar stöd till effektiv tandvård.
  • att tandvårdens resurser, till motsats mot idag, ställs mot landstingets övriga kostnader för hälso- och sjukvård.

Privattandläkarna kommer framöver att träffa företrädare för samtliga riksdagspartier. I samband med detta kommer vi föra fram vår uppfattning: att tandvårdsstödet i grunden är ett bra stöd som möjliggör för vårdgivarna att utforma verksamheten utifrån vårdgivarnas värderingar, möjligheter och resurser, vilket i sin tur leder till en kostnadseffektiv tandvård. Vi kommer också trycka på att tandvårdens patienter är mycket nöjda med den tandvård de får. En förflyttning av finansieringsansvaret från stat till landsting kommer därför få mycket stora och negativa effekter för tandvården.

Merit Lindberg
Vd