25 september 2018

Nytt regelverk för säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

Den 9 februari 2019 börjar en ny EU-förordning* tillämpas som ska förhindra att förfalskade humanläkemedel kommer in i den legala distributionskedjan. När den nya förordningen trätt ikraft måste samtliga receptbelagda läkemedel avaktiveras innan de når patienten, dvs. även de läkemedel som ges/lämnas ut från mottagningar.

Avaktiveringen kan, enligt Läkemedelsverket, ske på två sätt:

  • Det första alternativet är att sjukhuset eller vårdinrättningen själv kontrollerar säkerhetsdetaljerna och avaktiverar koden när de tar emot produkterna från apoteket eller partihandeln. 
  • Det andra alternativet är att sjukhuset eller vårdinrättningen ger apoteket eller partihandeln de köper läkemedlet från i uppdrag att kontrollera säkerhetsdetaljerna och avaktivera koderna åt dem.

Alternativ två förutsätter att parterna tydligt reglerar ansvaret genom avtal.

Informationen ovan är hämtad från Läkemedelsverkets webbplats

Frågor gällande detta hänvisas till Läkemedelsverket eller er distributör.

* Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161