12 december 2018

Nyheter i tandvården

Förändringar i regelverket för röntgenutrustningar

Anmälningsplikt

Fram till den 1 juni 2018 var allt användande av röntgenutrustning tillståndspliktig men för viss utrustning hade tandläkare ett generellt tillstånd via sin legitimation.

Den 1 juni 2018 förändrades regelverket för röntgenutrustning. Förvärv, innehav, användning, upplåtelse och överlåtelse av röntgenutrustning för odontologisk röntgendiagnostik med en rörspänning som inte överstiger 75 kilovolt och med intraoralt placerad bildmottagare är numera anmälningspliktiga. Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 för de verksamheter som inte tidigare har behövt ett individuellt tillstånd. Det finns en tre månaders tidsfrist innan anmälan ska ha gjorts. Senast den 29 april 2019 ska anmälan ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Anmälan sker via en e-tjänst på www.ssm.se. Anmälningsplikten kommer att medföra en årlig avgift men den är inte fastställd än.

Möjligheten att anmäla röntgenutrustning till SSM öppnar den 29 januari 2019.

Exempel på anmälningspliktig verksamhet
Stationära röntgenutrustningar inom odontologisk verksamhet med en maximal rörspänning på 75 kilovolt, avsedda för intraoralt placerad bildmottagare.

Exempel på verksamhet som fortsatt kräver tillstånd
Andra röntgenutrustningar inom odontologisk verksamhet än stationära röntgenutrustningar med en maximal rörspänning på 75 kilovolt, avsedda för intraoralt placerad bildmottagare, till exempel mobil och handhållen utrustning, panoramaröntgen, kefalostat och dental datortomografi.

Förändrad föreskrift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Som vi tidigare informerat om så ändrade TLV sina föreskrifter den 31 maj 2018. Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2019. De ändringar som de flesta inom tandvården kommer att komma i kontakt med är

  • förtydliganden i åtgärderna för basundersökning
  • att åtgärd 122 för delstatus tas bort och ersätts med två nya åtgärder, 127 och 128 för delstatus av olika storlek
  • att en ny åtgärd för integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona tillförs
  • att omgörningstiden ändras till tre år för de åtgärder där den tidigare varit två år.

Utöver detta har TLV förändrat regelverket för röntgen inom tandvårdsstödet. Det innebär mindre justeringar i flera av åtgärderna för röntgenundersökningar samt vilken röntgenundersökning som ingår i åtgärderna för basundersökning.

TLV:s föreskrift som börjar gälla den 15 januari 2019

Förändrat garantiåtagande

Med anledning av TLV:s förändrade föreskrifter har styrelsen beslutat att från och med den 15 januari 2019 förlänga Privattandläkarnas garantitid för fast protetik till tre år och att förlänga tiden för anhängiggörande av ärende hos förtroendenämnd från två till tre år.

För tandvård som har slutförts före den 15 januari 2019 gäller den tvååriga garantitiden och tvåårsfristen för anhängiggörande av ärende till Förtroendenämnd.

Det pågår även ett arbete med Konsumentverket med att uppdatera överenskommelsen med Konsumentverket.

Åldern för den avgiftsfria tandvården för unga vuxna höjs

Som vi tidigare meddelat så genomförs det sista steget i höjningen av åldern för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården nästa år. Från och med den 1 januari 2019 är tandvården avgiftsfri till och med det år patienten fyller 23 år. Samtidigt regleras det statliga tandvårdsstödet till patienter från och med det år de fyller 24 år. Privattandläkarna är kritiska till att åldern för den avgiftsfria tandvården förändras och menar att ersättningssystemet för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården måste förändras. Den kapiterade ersättningen behöver kompletteras med en rörlig ersättning för barn och ungdomar med mer omfattande tandvårdsbehov.

Flera uppdateringar av avtalen för barn- och ungdomstandvården

Flera landsting och regioner förändrar barn- och ungdomsavtalen från och med årsskiftet. Ni hittar de uppdaterade avtalen på er regions hemsida.