10 januari 2018

Nyheter i januari

Förändrad föreskrift från TLV

Som vi tidigare informerat om förändras Tandvårds – och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) föreskrift den 15 januari 2018. Även referenspriserna förändras. De största förändringarna i föreskriften är

  • ett nytt tillstånd för tandsten på tänder eller implantat och tre nya åtgärder för borttagning av supragingival tandsten
  • ytterligare en åtgärd och ett nytt allmänt råd för sjukdoms- och smärtbehandling
  • ett nytt tillstånd för traumatiserande ocklusion
  • en ny åtgärd för akut endodontisk behandling hos annan behandlare
  • en ny regel som tydliggör stödens placering och extensionsled vid tandstödd protetik.

I samband med att den nya föreskriften börjar gälla den 15 januari 2018 kommer en ny version 9.0 av handboken att publiceras på ptl.se och även TLV:s webbaserade kunskapsstöd, KUSP, uppdateras.

Förändrat allmänt tandvårdsbidrag

Riksdagen har beslutat att det allmänna tandvårdsbidraget, ATB , ska fördubblas. Det sker den 15 april och därefter har de mellan 23-29 år samt de över 65 år 600 kr per år i ATB. De mellan 30-64 år har 300 kr per år i ATB. Privattandläkarna återkommer med ytterligare information.

Ändrad hantering av klagomål inom tandvården

Den 1 januari 2018 förändras klagomålssystemet inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården. Syftet med det nya klagomålssystemet är att förtydliga ansvarsfördelningen och öka effektiviteten i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Vårdgivaren är den som i första hand ska ta emot och besvara patienters och närståendes klagomål och synpunkter.

Från den 1 januari ska vårdgivaren utöver hanteringen av skyldigheten att informera om vårdskador även ta emot klagomål och synpunkter på den egna verksamheten. Vårdgivaren ska även snarast besvara klagomål från patienter och deras närstående. Klagomålen ska besvaras på lämpligt sätt och med hänsyn till klagomålets art och den enskildes förmåga att tillgodogöra sig information. För att patientsäkerhetsarbetet och klagomålshanteringen ska fungera är det viktigt att det är tydligt vem som är vårdgivare i det enskilda fallet. Vårdgivaren är den juridiska person eller den enskilda firma som bedriver tandvård. Om flera juridiska personer delar en lokal är det viktigt att innan behandlingen startar klargöra vem som är vårdgivare.

Även Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) roll förändras genom att myndighetens utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak utreda ärenden där patienten, i samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten har avlidit.

Lagändringen innebär även att Privattandläkarnas stöd till medlemmar gällande hantering av frågor från patienter förändras. Innan Privattandvårdsupplysningen (PTU) hanterar klagomål från patenten ska vårdgivaren ha gjort en utredning angående klagomålet. Privattandläkarna har tagit fram en checklista för hantering av klagomål.