29 augusti 2017

Myndighet utvärderar fri tandvård till unga vuxna

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har tagit initiativ till att genomföra en utvärdering av den fria tandvården till unga vuxna.  Privattandläkarna är positiva till att ISF granskar effekterna av fri tandvård till unga vuxna.

Det är Privattandläkarnas uppfattning att det saknades underlag och studier angående varför unga avstår från tandvård trots behov, när riksdagen fattade beslut om att höja åldern för den avgiftsfria tandvården till unga.

Till exempel visade utredningen Ett tandvårdsstöd för alla (SOU 2015:76) att Västra Götalandsregionen, som infört fri tandvård för ungdomar upp till 24 år, inte hade avsevärt mycket högre besöksfrekvens i de aktuella grupperna än andra landsting som inte infört fri tandvård för unga vuxna, vilket ger stöd åt uppfattningen att det inte uteslutande är ekonomiska skäl som gör att man avstår från att besöka tandvården.

ISF tänker jämföra utfallet i Västra Götaland, som sedan tidigare erbjuder fri tandvård upp till 24 år, med utfallet i minst ett landsting som inte tidigare haft förhöjd åldersgräns på den avgiftsfria tandvården.

ISF:s huvudsakliga syfte är att studera effekterna av höjda åldersgränser för den avgiftsfria tandvården. Granskningen kommer att fokusera på följande frågor:

  1. Vad är effekten på besöksbenägenheten av fri tandvård till unga vuxna?
  2. Ser denna effekt olika ut för unga vuxna från olika socioekonomiska bakgrund? Mer specifikt, har reformen haft större effekt på ungdomar från ekonomiskt svagare hushåll än för övriga grupper?
  3. Hur troligt är det att unga vuxna besöker tandvården när den inte längre är avgiftsfri? Är det skillnad mellan grupper som har haft avgiftsfri tandvård till och med 24 års ålder jämfört med dem som har haft det till och med 19 års ålder?

Granskningen beräknas vara klar under sista kvartalet 2018.