5 oktober 2017

Missvisande slutsatser i Riksrevisionens rapport

Privattandläkarna välkomnar all granskning av tandvården, men anser att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport ”Överutnyttjande i det statliga tandvårdsstödet till följd av överbehandling” är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande.

– Då utgångspunkten för Riksrevisionens experiment är kraftigt förenklad är det svårt att dra några användbara slutsatser av resultat, säger Lars Olsson, näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

Till grund för rapporten ligger ett fältexperiment, vars utgångspunkt är att ett förändrat beteende att begära ersättning, efter att vårdgivaren på förhand fått information om att en efterhandskontroll ska göras, innebär att vårdgivaren utfört och begärt ersättning för övervård.

Privattandläkarna menar att detta antagande är kraftigt förenklat och att ett förändrat beteende kan ha flera andra tänkbara orsaker. Den aktuella åtgärden (åtgärd 801) omfattas av den så kallade kronregeln som öppnar upp för olika tolkningar angående om behandlingen är ersättningsberättigad eller inte. Försäkringskassan har konstaterat att ett skäl till återkrav är att regelverket är svårtolkat. Därför kan oro för att Försäkringskassan ska göra en annan tolkning än vårdgivaren bidra till att annan åtgärd i första hand väljs under en granskningsperiod.

Riksrevisionen hävdar också i rapporten att det saknas sanktionsmöjligheter om vårdgivaren begär ersättning för icke-ersättningsberättigad tandvård. Privattandläkarna menar att detta är en feltolkning av regelverket. Försäkringskassans beslut om återkrav är en tydlig sanktion, eftersom vårdgivaren är förhindrad att i efterhand ta ut den avgiften av patienten. Försäkringskassans beslut om återkrav innebär att vårdgivarens intäkter minskar i motsvarande grad.

– Att påstå att förlorade intäkter inte innebär en sanktion tyder på stor okunskap om villkoren för företagare, säger Merit Lindberg, vd på Privattandläkarna.

Försäkringskassan har tidigare konstaterat satt det inte finns några tydliga tecken på att överutnyttjande förekommer i tandvårdsstödet och Försäkringskassans vidare farhågor om att felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet skulle förekomma i någon större omfattning kan avfärdas. Riksrevisionens fältexperiment förändrar inte denna bild.