2 september 2020

Medlemsbrev rörande IVO, tillgänglighet websidor och korttidsarbete

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO) GRANSKAR HANTERING AV JOURNALER M.M.
I rapporten ”vad har IVO sett” från 2019 har IVO konstaterat att det är ett återkommande problem att patientjournalerna inom tandvården uppvisar brister. En ändamålsenlig dokumentation är viktig för patientsäkerheten. Därför lägger IVO, vid tillsyn, ner en hel del tid på granskning av journalföringen. Privattandläkarna har även fått indikation på att IVO vid tillsyn framöver kommer att granska om kraven i patientdatalagen (2008:355) om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet och sammanhållen journalföring uppfylls.

PÅMINNELSE OM LAG (2018:1937) OM TILLGÄNGLIGHET TILL DIGITAL OFFENTLIG SERVICE
Som tidigare informerats om finns det sedan något år tillbaka en lag om tillgänglighet till digital offentlig service, lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Syftet är att webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor ska bli mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning. Privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering, såsom medlemmar i Privattandläkarna, omfattas av regelverket då de erhåller offentlig finansiering genom exempelvis tandvårdsstödet.

Standard
Hemsidor ska anpassas till en europeisk standard som redogörs för på https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/#kommande-versioner-av-wcag

Tidpunkt för när anpassningar ska vara klara
• Nya webbplatser ska sedan den 23 september 2019 uppfylla kraven redan vid publicering.
• Befintliga webbplatser ska uppfylla kraven senast den 23 september 2020.
• Mobila applikationer ska uppfylla kraven senast den 23 juni 2021.

Tillgänglighetsredogörelse
Hemsidorna ska också tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse senast den 23 september i år. Vad en sådan ska innehålla framgår här: https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/ny-tjanst-for-att-skapa-tillganglighetsredogorelse

Läs mer här
https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor

Kontakta er leverantör av hemsida
Om ni inte redan har gjort vad som stadgas bör ni ta hjälp av exempelvis er leverantör av hemsidan.

Efterlevnad
Myndigheten för digital förvaltning, som är tillsynsmyndighet, anger på sin hemsida följande rörande de företag som inte följer lagen:

”Om vi genom vår övervakning, eller genom en anmälan, konstaterar att digital service från en offentlig aktör inte uppfyller lagens krav kommer vi att kontakta aktören och påpeka bristen. Förhoppningsvis kan vi genom dialog med aktören se till att bristen åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig.”
Det kan avslutningsvis nämnas att det i lagen anges att om tillsynsmyndighetens insatser inte leder till rättelse får tillsynsmyndigheten förelägga aktören att vidta åtgärder för att uppfylla kraven. Ett nytt föreläggande om samma sak får sedan förenas med vite.

KORTTIDSARBETE
Avstämning två hos Tillväxtverket är senarelagd rörande de företag som har mars som första stödmånad
Företag som har beviljats stöd med första stödmånad i mars ska enligt lagen om korttidsarbete göra andra avstämningen från den 1 september. Tillväxtverket meddelade emellertid igår att det skjuter fram öppningen av andra avstämningen till den 16 september.

Påminnelse
Nedanstående påminnelse gäller för de företag som inte har kollektivavtal och som har avtalat med sina anställda om att korttidsarbete ska gälla en begränsad tid.

Om era ekonomiska svårigheter kvarstår efter 6 månader kan ni, som tidigare meddelats, bli godkänd för stöd i ytterligare tre månader, alltså totalt nio månader. Ha dock i åtanke att om ni har avtalat med de anställda att det endast ska vara fråga om korttidsarbete i exempelvis 6 månader, men korttidsarbetet behövs i ytterligare några månader, jfr ovan, så får ni träffa en ny överenskommelse med de anställda rörande ytterligare tid för korttidsarbete, alternativt avtala att korttidsarbetet gäller tills vidare. Detta kan ni göra genom att exempelvis justera i det ingångna avtalet eller använda ett nytt avtalsformulär.

Det kan avslutningsvis nämnas att de flesta medlemsbolagen har avtalat att kortidsavtalet ska löpa tillsvidare och inte vara begränsat till exempelvis 6 månader