10 november 2020

Krisåtgärder för företag förlängs

Regeringen föreslår att stöden till korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd, lättnader i a-kassan för företagare och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare förlängs. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

En sammanfattning av förslagen:

Förlängd korttidspermittering
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de arbetsgivare som uppfyller kraven för stöd och att missbruk förhindras.

Omställningsstöd
Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader
Som Privattandläkarna tidigare informerat om beslutade regeringen den 5 november om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar
Regeringen kommer föreslå att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs
Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021. Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras.

För mer information:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/ytterligare-krisatgarder-for-foretag

Med vänlig hälsning

Privattandläkarna