Kommentar till Tandvårdsutredningens slutbetänkande

I dag den 31 augusti lämnade Bengt Germundsson utredningen ”Ett tandvårdsstöd för alla – fler och friskare patienter” (SOU 2015:76) till regeringen. Utredningen har gjort en utvärdering av 2008 års tandvårdsreform.

Privattandläkarna anser att det är bra att det nu presenteras en utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Utredningen bekräftar den bild som Privattandläkarna tidigare har haft. Stödet är effektivt och når dem med störst tandvårdsbehov. Stödet till patienten att kunna göra övervägda val behöver förbättras och patienten har enligt lag ett bristfälligt konsumentskydd.

Lars Olsson, näringspolitik chef på Privattandläkarna, instämmer i att det lagstadgade konsumentskyddet är lågt och att frågan behöver ses över. Samtidigt är det viktigt att påtala att Privattandläkarnas överenskommelse med Konsumentverket angående avtalsvillkor inom tandvården ger patienterna till Privattandläkarnas medlemmar ett konsumentskydd. Privattandläkarna har även en förtroendenämndsverksamhet vars uppgift är att lösa tvister mellan patienter och medlemmar. Förtroendenämnden är opartisk och innebär en extra trygghet för patienter som går till en av våra medlemmar.

Privattandläkarna kommer även fortsättningsvis att verka för trygghet, kvalitet och öppenhet inom tandvården. Privattandläkarna välkomnar en framtida diskussion och utveckling utifrån det underlag som utredningen presenterat.

Utredningen visar:

  • Tandhälsan har förbättrats betydligt sedan år 2008.
  • Besöksfrekvensen har ökat bland de som är yngre än 29 år.
  • Tandvårdsstödet följer tandhälsan, dvs stödet når de åldersgruppers som har störst behov.
  • Andelen som inte besöker tandvården trots behov har minskat och är nu ca 15 % av befolkningen. Ungefär lika många avstår från övrig hälso- och sjukvård trots behov.
  • Andelen som avstår tandvård på grund av dålig ekonomi har minskat sedan 2008.
  • Kostnaden har minskat för i stort sätt alla patientgrupper sedan 2008.
  • Konkurrensen kan vara större. Patienter har även små möjligheter att ifrågasätta behandlare när det gäller t.ex. bedömning av vårdbehov och nödvändig behandling.
  • Tandvårdspatienternas kunskap om referenspriser och fri prissättning är låg vilket motverkar en väl fungerande tandvårdsmarknad.
  • Tandvårdspatienter har ett svagt konsumentskydd. Det saknas regler för när ett fel i en behandling kan anses ha uppstått och hur det kan reklameras. Det finns heller ingen gemensam klagomålshantering för tandvårdspatienter.

För mer information kontakta:

Lars Olsson, Näringspolitisk chef Privattandläkarna,  072-2218768.