29 mars 2018

IVO:s inspektion av vårdgivare inom tandvården

Under 2017 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en riktad tillsyn mot 51 vårdgivare inom tandvården. Urvalet av vårdgivare var riskbaserat och IVO hade indikationer på att verksamheterna hade brister i patientsäkerhetsarbetet. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerheten och kvaliteten inom den privata tandvården.

Tillsynen fokuserade på hur vårdgivarna leder, organiserar och följer upp sin verksamhet för att säkerställa en god och patientsäker tandvård. 50 av de 51 tillsynade vårdgivarna fick ett återrapporteringsbeslut vilket innebär att det fanns något som de behövde åtgärda.

IVO såg framförallt att vårdgivarna behövde:

  • Utveckla det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.
  • Förbättra kvaliteten i diagnostik och behandling.
  • Dokumentera vården på ett mer ändamålsenligt sätt.
  • Öka medvetenheten om risker för smittspridning.

Privattandläkarna är positiva till att IVO genomför riktad tillsyn

Privattandläkarna är positiva till att det genomförts en riktad tillsyn mot vårdgivare, där det finns tidiga indikationer på behov av tillsyn.

Privattandläkarna är även positiva till att tillsynen har ett tydligt vårdgivarperspektiv, det vill säga att det är den juridiska personen som bedriver tandvården som tillsynas, då ju vårdgivaren bär ansvaret för patientsäkerhetsarbetet.

Vilka slutsatser kan dras av tillsynen?

Privattandläkarna menar att det inte går att dra några generella slutsatser om svensk privattandvård, utifrån IVO:s tillsyn. Kontrollerna visar visserligen allvarliga brister i vårdgivaransvaret hos några av de som tillsynats, men då detta gjorts mot vårdgivare som IVO i ett tidigt skede fått indikationer på att en inspektion behöver göras mot, så är den enda slutsatsen som kan dras att IVO:s tidiga indikationer fungerar väl som anvisning på att en vårdgivare behöver tillsynas.

Skulle en tillståndsplikt för att få starta tandvårdsverksamhet förbättra situationen?

Eftersom det inte går att dra några generella slutsatser av denna riktade kontroll, så går det heller inte att bedöma hur stort behovet av kontroll faktiskt är. Ett tillstånd från staten för att kunna bedriva tandvårdsverksamhet, innebär endast att det är situationen innan vårdgivaren kunnat starta sin verksamhet som kontrolleras. Privattandläkarna kan därför inte se att en tillståndsplikt skulle lösa problemet med oseriösa aktörer. Dessutom tar förfarandet tid och resurser från IVO:s arbete med de inspektioner som ju visat sig ge skörd. Privattandläkarna ser därför hellre ett utökat antal riktade inspektioner från IVO, mot vårdgivare som indikerar på behov av att tillsynas. Privattandläkarna är även positiva till att IVO använder sig av sina sanktionsmöjligheter mot vårdgivare som uppvisar allvarliga brister.

Regionala IVO-konferenser

IVO kommer under våren att hålla regionala konferenser om vad de sett i den riktade tillsynen. Målgruppen för dessa konferenser är vårdgivare, verksamhetschefer och tandläkare. Konferenser hålls på följande datum och platser:

  • Malmö, 24 april kl. 16.30-19.00
  • Jönköping, 8 maj, kl. 18.00-20.30
  • Stockholm, 15 maj, kl. 18.00-20.30
  • Uppsala, 17 maj, kl. 18.00-20.30
  • Göteborg, 21 maj, kl. 17.00-19.00
  • Umeå, 22 maj, kl. 18.00-20.30

Anmälan kommer att kunna göras via på IVO:s webbplats www.ivo.se inom kort.