Integritetspolicy

Antagen av styrelsen i Sveriges Privattandläkarförening den 1 september 2023.

Denna policy förklarar hur Sveriges Privattandläkarförening samlar in och behandlar dina uppgifter samt vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats, tar emot marknadsföring från oss eller är anställd hos en leverantör till oss. Är du anställd hos en av våra medlemmar ber vi dig besöka vår medlemssida.

Hur behandlar ni mina personuppgifter?
Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Om du besöker vår webbplats

Insamling av webbstatistik
När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, Google Analytics. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar
När du besöker vår webbplats samlar vi in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter 90 dagar.

Hur är det med cookies?
Läs mer om cookies på Information om cookies på hemsidan. https://ptl.se/information-om-cookies

Om du tar emot marknadsföring från oss

Insamling av uppgifter
Vi samlar in dina uppgifter genom publika webbsidor, inköpta adresslistor, dig själv och deltagarlistor från event som vi i har anordnat. Ändamål: För att kunna tillhandahålla information om verksamheten. Laglig grund: Intresseavvägning. Vi och har ett berättigat intresse av att tillhandahålla information till aktörer inom tandvårdsbranschen och till studenter vid lärosäten. Gallring: Årligen. Men vi tar bort uppgiften om du så önskar. Se Rätt att bli raderad.

Om du är anställd hos en leverantör till oss

Insamling av uppgifter
Vi samlar in dina uppgifter genom att vi har ingått avtal med leverantörerna. Ändamål: Kunna kontakta leverantörer för att kunna uppfylla avtal. Laglig grund: Intresseavvägning. Vi har berättigat intresse av att upprätthålla en relation med den registrerades arbetsgivare. Gallring: Årligen. Men vi tar bort uppgiften om du så önskar. Se Rätt att bli raderad.

Gemensam information om vår personuppgiftshantering

Vem delar ni mina uppgifter med?
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi dina uppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för det fall uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att lämna klagomål
Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsmyndigheten, e-post imy@imy.se.

Ändringar i denna policy
Om vi gör ändringar i denna policy kommer vi att publicera den uppdaterade versionen på www.ptl.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Personuppgiftsansvarig är Sveriges Privattandläkarförening.

Hur kontaktar du oss?
Kontaktperson på Sveriges Privattandläkarförening är Johan Bergby. Om du har några frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur du kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Johan Bergby på johan.bergby@ptl.se eller 08-555 44 600.

Integritetspolicyn uppdaterades 1 september 2023.

För medlemmar
“Integritetspolicy gällande anställda hos medlemmar i Sveriges Privattandläkarförening” finns på de inloggningsbara medlemssidorna.