29 mars 2017

Förslag på förändrade 3:12-regler

Som Privattandläkarna tidigare informerat om har regeringen nu lämnat ett förslag, som ska betraktas som ett utkast till lagrådsremiss, om förändringar i 3:12-regelverket. Förslaget avviker på vissa punkter från betänkandet ”En översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” men innehållet i promemorian innebär ökade skatter för fåmansföretag med cirka 3 miljarder per år.Trots förändringarna menar Privattandläkarna att regeringens förslag inte skapar goda villkor för små och växande företag. Förslaget försämrar de skattemässiga villkoren för företagande och entreprenörskap.Regeringen föreslår förändringar i 4 % spärren.

Utredningen föreslog att den så kallade 4 % regeln för att få nyttja 3:12 reglerna skulle tas bort. I remissvaret på utredningen var Privattandläkarna positiva till detta. Regeringen föreslår att kravet på att delägaren ska äga en andel i företaget som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få beräkna ett lönebaserat utrymme tas bort. Dock föreslår regeringen att för de delägare som äger mindre än fyra procent av kapitalet i företaget begränsas det lönebaserade utrymmet till att uppgå till högst 0,25 gånger den egna eller någon närståendes kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret. Det generella taket för storleken på det lönebaserade utrymmet tas bort.Inget förslag på sänkning av nivån på förenklingsregeln.

I utredningen föreslogs att nivån på den så kallade förenklingsregeln skulle sänkas från 2,75 till 1,75 inkomstbasbelopp (IBB). I remissvaret på utredningen avstyrkte Privattandläkarna detta. Regeringen föreslår inte någon sänkning av nivån i förenklingsregeln utan regeringens förslag är att den även fortsättningsvis ska vara 2,75 IBB.Inget förslag på skärpning av löneunderlagsregeln.

Utredningen föreslog att den så kallade löneunderlagslagen skulle skärpas. I remissvaret på utredningen avstyrkte Privattandläkarna en skärpning och ansåg att utredningens förslag inte kunde anses rimligt. Regeringen föreslår ingen skärpning av löneunderalgsregeln.Regeringen föreslår att Skattesatsen inom gränsbeloppet höjs.

Utredningen föreslog att skatteuttaget inom gränsbeloppet höjs till 25 % från nuvarande 20 %. I remissvaret på utredningen var Privattandläkarna negativa till förslaget. Regeringen föreslår i enlighet med utredningens förslag att skattesatsen höjstill 25 %.

Förslaget är nu ute på remiss och sista svarsdag är den 24 april. Privattandläkarna är en av remissinstanserna och kommer att svara på remissen. Efter remisstiden skriver regeringen en lagrådsremiss. Därefter kan regeringen föreslå riksdagen förändringar. Mycket lutar åt att förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2018, som beslutas i november 2017. Förändringarna föreslås gälla från 1 januari 2018.