24 februari 2017

Förslag om ny utredning rörande tandvårdsstödet

I lagrådsremissen som presenterades i dag aviserar regeringen att de kommer att tillsätta en ny utredning, som bland annat ska analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård.

Frågan om tandvård kommer även att behandlas på Socialdemokraternas partikongress den 8-12 april. Inför kongressen skriver partiledningen följande:

”Partikongressen 2009 beslöt att målsättningen på sikt bör vara att patientkostnaderna i tandvården omfattas av ett högkostnadsskydd av samma modell som gäller inom hälso- och sjukvården. Kongressen 2013 fastställde att den målsättningen skulle ligga fast. Partistyrelsen ser ingen anledning att ändra det beslutet. Det är emellertid en långsiktig målsättning som kommer kräva kostsamma reformer som genomförs stegvis. I syfte att röra sig i just den riktningen avser regeringen att tillsätta en utredning om hur tandvårdssystemet kan förändras för att närma sig hälso- och sjukvårdens system. Målet är att den ska kunna ge verktygen för att jämställa tandvårdskostnaderna med kostnaderna i sjukvården. Utredningen är en viktig del i att hitta en modell för en jämlik tandvård där tandhälsan inte är en klassfråga. I uppdraget ska även ligga att ställa högre krav på insyn i tandläkarens verksamhet och på deras kompetensutveckling.”

Privattandläkarna menar att det råder stora regionala och socioekonomiska skillnader i tandvården. Att det finns stora skillnader mellan olika län och att de varierar beroende på utbildning är en utmaning för tandvården och samhället i stort. Då samma tendenser finns inom den avgiftsfria tandvården för unga och övrig hälso- och sjukvård menar Privattandläkarna att lösningen inte är att förändra nuvarande tandvårdsstöd. Ett stöd som både den statliga utredningen ”Ett tandvårdsstöd för alla” och Inspektionen för Socialförsäkring visar når de med störst tandvårdsbehov.