Brev till Skatteverket

Följande brev har den 30 mars skickats till Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm.

Coronapandemin innebär en stor press för tandvården under de kommande månaderna. Det är av stor vikt att tandvården kan fortsätta att fungera. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har klassat tandvården som samhällsviktig. En avstannad tandvård innebär stora problem och ökat lidande för patienterna. Dessutom kommer munhälsan försämras och behovet av framtida tandvård att öka.

Under vecka 12 2020 var besöksfrekvensen i den privata tandvården cirka 30 % lägre än under samma vecka 2019. Det förändrade besöksmönstret slår olika mot olika vårdgivare beroende på till exempel var i landet de är verksamma och vilka patientkategorier de har. Vårdgivare med många patienter över 70 år har nästan tappat alla sina patienter.

De verksamheter som ändå kan fortsätta kan ha brist på personal på grund av sjukfrånvaro. En lösning för dem är att de anlitar vårdpersonal från en vårdgivare som har stort bortfall av patienter. Idag innebär det en ökad kostnad på 25 % då tjänsten är momsbelagd. En kostnad som kan vara omöjlig att bära idag. Effekten blir att vårdgivaren väljer att inte hyra in personal från andra vårdgivare. Vilket i sin tur innebär att de inte kan bedriva tandvård i den utsträckning de annars skulle kunna.

I det extraordinära läge som coronapandemin är anser vi inte att ett grundläggande syfte med ovan nämnda personaluthyrning är att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt. Därmed menar vi att inhyrning av tandvårdspersonal under perioden 1 mars – 31 december 2020 ska betraktas som tjänster med nära anknytning till vårdtjänster och därmed omfattas av undantag från skatteplikt.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna