1 april 2020

Brev till Försäkringskassan

Följande brev har den 1 april skickats till Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Förenklingar för att underlätta för vårdgivare under coronapandemin
Coronapandemin har slagit hårt mot tandvården och antalet besök har minskat drastiskt. Detta
innebär att intäkterna för vårdgivarna inom tandvården har minskat kraftigt och många har en mycket ekonomisk ansträngd situation. Flera vårdgivare har behövt vidta kraftiga åtgärder till
exempel att korttidspermittera sina anställda.

För att underlätta för vårdgivarna inom tandvården under coronapandemin anser
Privattandläkarna att det är viktigt att tillfälligt förändra administration av det statliga
tandvårdsstödet.

Privattandläkarna föreslår
Tätare utbetalning av statligt tandvårdsstöd
På grund av den kraftiga minskningen av patientbesök har vårdgivarnas intäkter minskat
kraftigt. Det gör att de har stort behov av likvida medel. Att det statliga tandvårdsstödet
utbetalas två gånger i veckan istället för en gång som idag skulle vara till stor hjälp för
vårdgivarna inom tandvården.

Möjliggör senareläggning av återbetalning av statligt tandvårdsstöd
En stor del av återkraven inom det statliga tandvårdsstödet beror på oavsiktliga fel eller att vårdgivaren och Försäkringskassan har olika uppfattning om hur omfattande en skada i
munnen är. Privattandläkarna menar därför att Försäkringskassan på begäran av en vårdgivare
ska överväga om ett återkrav på felaktigt utbetald ersättning ska kunna skjutas upp och inte ske
genom omedelbar kvittning på nästkommande utbetalning.

Förlängd svarstid på efterhandskontroller
Många vårdgivare har förändrat sina öppettider och besöker därmed inte sin mottagning varje
dag. Det innebär att de får vetskap om efterhandskontrollen vid ett senare tillfälle. Utöver detta har många behövt kortidspermittera en stor del av sin personal och därtill är en stor del av
personalen frånvarande på grund av sjukdom. Detta kan i sin tur innebära att den behandlare
som utfört behandlingen inte är tillgänglig. Denna situation leder till att vårdgivarna kan ha
svårt att svara på efterhandskontroller i tid. Privattandläkarna föreslår därför att svarstiden på en efterhandskontroll förlängs till 2 månader.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna