8 april 2020

Brev till Finansutskottets ledamöter

Följande brev har den 8 april skickats till Finansutskottets ledamöter.

Privattandläkarna är branschorganisationen för privata vårdgivare i tandvården och organiserar över 80 procent av alla privata tandvårdsföretag.

Coronapandemin slår hårt mot den privata tandvårdsbranschen och under vecka 14 minskade patientbesöken med 60 procent jämfört mot samma vecka förra året. Minskningen gällande patientbesök fördelar sig olika mellan vårdgivarna beroende på var de har sin verksamhet och hur patientstocken ser ut. Eftersom personer över 70 år rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att minska sina sociala kontakter leder det också till att de inte kan komma till tandvården. Över 80 procent av alla över 70 år går till en privat vårdgivare vilket gör att den privata tandvårdsbranschen därför är extra drabbad.

Branschen är en utpräglad småföretagarbransch. Cirka hälften av alla tandvårdsföretag har en årlig omsättning på mindre än 3 miljoner kronor. Det innebär att många företag snabbt får stora problem vid en kris som denna, även om de i grunden är bärkraftiga.

Privattandläkarna har noterat att det nu förs en politisk diskussion om behov av förändrade villkor för de nyss beslutade reglerna om korttidspermittering. Privattandläkarna anser att det finns stort behov av att förbättra villkoren för korttidspermittering och införa förbättrad subventionsgrad på 100 procent av lönesumman. Då kan våra medlemmar möta ett tillfälligt stort tapp av patienter och snabbt starta upp sin verksamhet igen, när det finns möjlighet för det.

Privattandläkarna anser att det är naturligt att stödet för korttidspermittering inte kan användas av företag som har ett vinstuttagande som inte kan jämställas med ett normalt löneuttag. Däremot menar vi att det är viktigt att småföretagare kan fortsätta göra vinstuttag som kan jämställas med normalt löneuttag.

Att så är fallet är inte tydligt i finansutskottets betänkande ”När det gäller frågan om aktieutdelningar vill utskottet understryka att en förutsättning för stöd är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter, dvs. att arbetsgivaren i frånvaro av stöd skulle behöva genomföra omfattande uppsägningar. Under sådana förhållanden kan det inte anses försvarligt att arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar”. Utskottets formulering leder till att småföretagare som gör en aktieutdelning som motsvarar vanligt löneuttag inte vågar använda sig av korttidspermittering då de inte vet om de blir återbetalningsskyldiga.

Med anledning av ovan anser Privattandläkarna att det ska förtydligas att utskottet inte anser att aktieutdelningar som kan jämställas med normalt löneuttag hindrar att ta del av stöd såsom korttidspermittering och hyresstöd etc. Privattandläkarna anser också att reglerna för korttidspermittering bör förbättras till en subventionsgrad på 100 procent. Dessa två förbättringar skulle lämpligen kunna ske samtidigt vid en utskottsbehandling.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna