1 april 2021

Arbetsmiljöverkets inspektioner med anledning av covid-19

Privattandläkarna har tidigare informerat om att Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på branscher som befinner sig i farozonen för smittspridning av covid-19. Tandvården, där personal arbetar nära patienter vilket ökar risken för att komma i kontakt med smitta, är en av dessa branscher.

Hur Arbetsmiljöverkets inspektion går till
Ungefär fyra veckor innan inspektionstillfället skickar Arbetsmiljöverket ut en föranmälan per post, med ett föreslaget datum och en tid som man ombes bekräfta. Inspektionen beräknas ta 1,5 timme och genomförs över telefon. Fokus är att kontrollera att det pågår ett arbete i verksamheten med att systematiskt förebygga och begränsa smittrisker, främst med anledning av covid-19. Exempel på frågor som kan komma att ställas är följande:

• Har ni bedömt om det finns några smittrisker?
• Om ni har bedömt att det finns smittrisker, har ni i så fall vidtagit några åtgärder?
• Hur ser era rutiner för att hantera tillbud ut?

Arbetsgivarens ansvarar för att riskbedömningar görs och att åtgärder mot smittrisker vidtas. Vid inspektionen kan Arbetsmiljöverket begära att få en skriftlig dokumentation, gällande följande punkter:

• Arbetsgivaren ska göra riskbedömningar av verksamheten, inte bara för smitta utan även för arbetsbelastning, stress, oro med mera.
• Arbetsgivarens ska informera personalen om hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt.
• Arbetsgivaren ska förse personalen med lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning.
• Arbetsgivaren ska visa personalen hur de ska använda och sköta skyddsutrustningen.
• Arbetsgivaren ska informera om hur använda engångsskydd ska kasseras.

Bedömning av om det finns några smittrisker
Arbetsgivaren måste göra skriftliga riskbedömningar för att undvika smitta. När en arbetsgivare undersöker och riskbedömer smittrisker, ska särskild hänsyn tas till:

• Vilka arbetsmoment kan innebära smittrisk.
• Hur skulle smittämnen kunna orsaka infektion.
• Vilka och hur allvarliga kan konsekvenserna bli för den enskilde arbetstagaren om denne utsattes för smittämnen.
• Under hur lång tid riskerar arbetstagare att utsättas för smittämnen i arbetet.

Det är viktigt att personal som tillhör en riskgrupp inte smittas av coronaviruset. För dem behövs en särskild riskbedömning.

Att åtgärda smittrisker
Förebyggande åtgärder mot smittrisker kan handla om flera saker, allt från att förändra arbetsmetoder och rutiner, till att skaffa särskild utrustning, förändra lokaler eller undvika trånga utrymmen.

De allvarligaste riskerna ska alltid prioriteras. I första hand ska man försöka få bort riskerna helt. I andra hand ska man vidta åtgärder för att minska riskerna. I sista hand, när man inte kan få bort riskerna på annat sätt, så ska personlig skyddsutrustning användas.

Tandvården är som bekant en bransch där det inte är möjligt att helt eliminera smittrisker och det är därför extra viktigt att identifiera och vidta åtgärder som istället kan minska dessa. I slutet av detta medlemsbrev, presenteras en rad länkar med information om åtgärder som kan vidtas för att minska smittrisker.

Rutiner för att hantera tillbud
Om en arbetstagare insjuknar efter att ha exponerats för covid-19-viruset i samband med förvärvsarbete, så ska detta anmälas som ett allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att utreda om exponeringen skett i samband med arbetet. Om det efter utredningen fortfarande är osäkert om arbetstagaren exponerats för coronaviruset i samband med arbetet, så kan man informera om det i anmälan.

Här på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst för anmälan av arbetsskada, görs anmälan: Anmäl arbetsskada

Dokumentation vid tillbud
Om en händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett på arbetsplatsen, så ska arbetsgivaren också vidta åtgärder så att inte fler arbetstagare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet. Därutöver ska arbetsgivaren dokumentera följande:

• Vem eller vilka arbetstagare har exponerats. 
• Vilken typ av arbete utfördes.
• Vilket smittämne i riskklass 3 och 4 (i detta fall covid-19) exponerades arbetstagaren för.
• Vilka specifika arbetsuppgifter utfördes när arbetstagaren exponerades.

Dessa uppgifter ska sparas i minst tio år. Om en arbetsgivare inte dokumenterar och sparar uppgifterna, så kan Arbetsmiljöverket utkräva en sanktionsavgift. 

Kontakta Privattandläkarna
Om ni blir kontaktade av Arbetsmiljöverket kan ni vända er till Privattandläkarnas kansli för rådgivning inför inspektionen.

Information om åtgärder för att minska smittspridning
• Folkhälsomyndigheten rekommenderar tillämpning av source control med munskydd, som åtgärd för att minska smittspridningen av covid-19 inom hälso- sjukvården och tandvården. Myndigheten har tagit fram ett kunskapsunderlag som finns att ta del av här: Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 inom hälso- sjukvård och tandvård.
• Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner i vård och omsorg, ska tillämpas oavsett om pandemiläge råder eller ej. Dessa hittas här: Basal hygien i vård och omsorg SOSFS2015:10
• Särskilda rekommendationer gäller om det finns risk för aerosolsmitta. Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som innehåller en sammanställning av moment som kan vara aerosolgenererande, som hittas här: Socialstyrelsens kunskapsstöd om aerosolgenererande moment.
• Nationellt programområde tandvård (NPO tandvård) inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i dialog med Socialstyrelsen, arbetat fram ett kunskapsunderlag gällande aerosolgenererande procedurer i tandvården som finns att ta del av här: Kunskapsunderlag gällande aerosolgenererande procedurer i tandvården.
• Arbetsmiljöverkets allmänna sida om stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin: Arbetsmiljöverket

Med vänlig hälsning
Privattandläkarna