17 juli 2020

Våra synpunkter på promemoria om förlängd ersättningsperiod

Privattandläkarna är branschorganisationen för den privata tandvården. Som sådan representerar vi vårdgivare inom tandvården. Cirka 80 % av alla privata vårdgivare är medlemmar hos oss.

Sammanfattning
Sedan coronapandemins utbrott har Privattandläkarna verkat för att patientens ersättningsperiod ska förlängas. Privattandläkarna är därför positiva till regeringens förslag. Regeringens förslag innebär dock att personer som behövt akut tandvård inte får sin ersättningsperiod förlängd samtidigt som personer som inte har haft något tandvårdsbehov får sin period förlängd. Detta slår mycket orättvist och Privattandläkarna föreslår att alla som har en ersättningsperiod som löpt ut efter den 1 april och har ett karensbelopp i högkostnadsskyddet på minst 3000 kr omfattas av regeringens förslag.

Bakgrund
Privattandläkarna tog den 12 mars i år kontakt med Socialdepartementet och påtalade att det finns patienter som är i slutet av en omfattande behandling där aktuell ersättningsperiod håller på att löpa ut. Dessa patienter förlorar betydande medel på att en behandling blir försenad. Det innebär att det finns en risk att de besöker tandvården trots att de har symtom för covid-19 då det finns ekonomiska incitament för det. Många av dessa patienter är dessutom äldre och vissa tillhör riskgruppen för covid-19. Det skulle därför behövas ett tillfälligt undantag från att en ersättningsperiod inte kan förlängas.

Den 10 juni tillstyrkte Privattandläkarna, i ett remissvar, ett förslag till proposition som innebar att lag om statligt tandvårdsstöd (2008:145) förändrades så att det blir möjligt för regeringen att förlänga ersättningsperioderna. Privattandläkarna var dock kritiska till att det tagit så lång tid för regeringen att föreslå en lagändring.

Privattandläkarnas synpunkter på förslagen i promemorian

Förslag
En ersättningsperiod som löpte den 1 april 2020 ska den 1 september 2020 ersättas av en ny ersättningsperiod. Detta gäller även om den tidigare ersättningsperioden har löpt ut före den 1 september 2020. Vid beräkning av tandvårdsersättning ska patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts före den 1 april 2020 anses hänförliga till den nya ersättningsperioden. Förslaget gäller enbart om patientens sammanlagda kostnader för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder som har slutförts under den tidigare ersättningsperioden uppgick till minst 3 000 kronor den 1 april 2020 och det inte har slutförts någon ersättningsberättigande tandvårdsåtgärd på patienten under perioden den 1 april–31 augusti 2020.

Privattandläkarnas synpunkter
Den föreslagna begränsningen, att patienten inte fått tandvård efter den 1 april för att ersättningsperioden ska förlängas, innebär att patienter som haft akut behov av tandvård efter den 1 april inte omfattas av förlängningen av perioden. Detta gäller även om de avstått från att slutföra en pågående behandling och bara åtgärdat akuta problem som inte kan anstå. Samtidigt får en patient som inte haft något tandvårdsbehov alls och därmed inte varit hos tandläkaren efter den 1 april sin ersättningsperiod förlängd. Detta är olyckligt och drabbar patienter med stora tandvårdsbehov. Privattandläkarna anser därför att alla patienter som har haft en sammanlagd kostnad för ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder, som slutförts under den tidigare ersättningsperioden, på minst 3000 kr den 1 april 2020 ska få en förlängd ersättningsperiod.

Merit Lindberg
Vd
Privattandläkarna

Lars Olsson
Näringspolitisk chef
Privattandläkarna