Regeringen har gett TLV i uppdrag att etablera en jämförelsetjänst för tandvården

En viktig del i 2008-års tandvårdsreform var att öka allmänhetens möjlighet att jämföra vårdgivarnas priser. Syftet var att stärka patientens ställning och därmed också stärka konkurrensen på tandvårdsmarknaden. Tidigare har såväl Försäkringskassan som Inera/1177 ansvarat för prisjämförelsetjänster. Båda dessa har misslyckats och fått läggas ner, till stor del beroende på tekniska problem samt stora svårigheter för privata vårdgivare att ansluta sig. Det har också varit problem att få bra jämförelser mellan olika vårdgivare.

Nu har regeringen beslutat att ge Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i uppdrag att etablera en ny prisjämförelsetjänst. Uppdraget ska utföras i samråd med Försäkringskassan, Folktandvården, Privattandläkarna och Sveriges Kommuner och Landsting.

 Jämförelsetjänsten ska vara objektiv, konkurrensneutral, icke-diskriminerande och fri från kommersiella intressen. Den ska öka möjligheten för allmänheten att få en bild av prisnivåerna inom tandvården och möjliggöra jämförelser mellan olika vårdgivare. Informationen ska vara lättillgänglig och lätt-begriplig. Vidare ska jämförelsetjänsten finnas tillgänglig på webbplatser där annan relevant information för patienter och allmänheten presenteras. Prisjämförelsetjänsten ska innehålla prisnivåer för såväl offentliga som privata tandvårdsgivare samt vara anpassad för att kunna inkludera indikatorer på patientbedömd kvalitet för såväl offentliga som privata tandvårdsgivare.

 TLV ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 15 juni 2018. En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 september 2017.

Utredningen Ett förbättrat tandvårdsstöd (SOU 2015:76) föreslog att det skulle utvecklas en ny prisjämförelsetjänst för tandvården. I remissvaret på utredningen skrev Privattandläkarna att jämförelsetjänsten bör baseras på prisinformation som grundar sig på faktiska priser, kvalitetsmått i form av patientbedömd kvalitet för varje mottagning samt på sikt även övriga kvalitetsmått på utförd tandvård. Privattandläkarna är positiva till att en framtida tjänst ska visa vårdgivarnas faktiska priser för utförda åtgärder och vill betona att detta förutsätter ett aktivt arbete så att alla vårdgivare rapporterar in sina priser på ett likartat sätt. Även eventuella egna extraåtgärder ska rapporteras in.

Privattandläkarna anser att den tjänst som nu ska etableras måste lyckas och att en förutsättning för det är att det blir enkelt för privata vårdgivare att ansluta sig. Privattandläkarna är positiva till att tjänsten ska utvecklas i samråd med branschen och att den ska vara anpassad för att kunna inkludera indikatorer på patientbedömd kvalitet för såväl offentliga som privata tandvårdsgivare.