Förhöjd ålder för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården

Som vi tidigare informerat om så föreslår regeringen i sin budget att åldern för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården ska höjas till 23 år i tre steg. Det första steget är en höjning till 21 år från och med den 1 januari 2017.

Den 23 november beslutade riksdagen att bifalla regeringens förslag till utgiftsramar för budgeten vilket innebär att det är beslutat hur mycket pengar varje utgiftsområde får nästa år. Hälsovård, sjukvård och social omsorg är ett utgiftsområde. Nästa steg är att riksdagen beslutar om hur pengarna ska fördelas på olika utgifter inom varje utgiftsområde. Utgiftsområdet hälsovård, sjukvård och social omsorg behandlas i socialutskottet den 8 december 2016 och i riksdagen den 15 december 2016. Allt idag tyder på att riksdagen beslutar i enlighet med regerings förslag och höjer åldern för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården.

Ändringen innebär att tandvårdslagen ändras och att ny lydelse i tandvårdslagens 7 § första stycke blir ”Folktandvården ska svara för  regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år de fyller 21 år.” Precis som tidigare kan ett landsting sluta avtal med annan privat vårdgivare om att utföra de uppgifter som landstinget och dess folktandvård ansvarar för.

Det blir alltså, efter riksdagsbeslutet, upp till landstingen att besluta om avtal med privata vårdgivare och om en ändring av avtalen för barn- och ungdomstandvården. Dessa avtal kommer även fortsättningsvis att se olika ut i de olika landstingen och även ersättningsnivåerna kommer att skilja sig åt.

Kansliet kontaktar respektive lokalavdelning när vi får information om nya avtal.