Är du inte nöjd med din behandling?

Vänd dig i första hand till din vårdgivare/tandläkare direkt om du inte är nöjd med din behandling. Vårdgivaren är skyldig att hantera ett klagomål om utförd behandling. Vårdgivaren ska på ett lämpligt sätt besvara klagomålet så fort som möjligt. Om ni inte kan lösa problemet och vårdgivaren är medlem i Privattandläkarna kan du kontakta Privattandvårdsupplysningen på telefon: 08-555 44 655. Privattandvårdsupplysningen är den första instansen i Privattandläkarnas Förtroendenämnd.

Privattandvårdsupplysningen
Privattandvårdsupplysningen är Privattandläkarnas upplysningstjänst för klagomålshantering och första kontakten med Privattandläkarnas Förtroendenämnd. Tandvårdsutbildad personal svarar där på frågor om klagomålsprocessen.

Förtroendenämnden
Förtroendenämndens uppgift är att bidra till att lösa tvister mellan medlemmar och patient genom muntlig medling i första hand. Kommer parterna inte överens vid medlingen kan ärendet avgöras genom ett skriftligt beslut om hur nämnden anser att en tvist bör lösas och hur parterna kan komma överens.

Förtroendenämnden är en professionell instans med branschkännedom och bred och djup kunskap om odontologi. För branschen är Förtroendenämnderna en viktig verksamhet som sätter patientsäkerheten i fokus och tar ansvar för klagomål. Som patient är det en extra trygghet att alla medlemmar i Privattandläkarna ska följa Förtroendenämndens beslut.

Ekonomisk ersättning
Alla tandläkare i Sverige ska enligt lag ha en patientförsäkring. Patientförsäkringen gäller vid skador som kan uppstå i samband med undersökningar och behandlingar. Försäkringen gäller utan självrisk och kan ersätta dig för kostnader för läkarvård, tandvård, inkomstbortfall, sveda, värk eller bestående men. Det är alltid försäkringsbolaget som bedömer och beslutar om eventuell ersättning.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Om din tandläkare inte är medlem i Privattandläkarna kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg. Det är en myndighet som utövar tillsyn inom vård och omsorg.

Till Inspektionen för vård och omsorgs hemsida