Ändringar av diskrimineringslagen (2008:567)

Bakgrund
Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Det finns sju diskrimineringsgrunder; de är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning.

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att individer inte diskrimineras eller missgynnas på en arbetsplats. Diskrimineringslagens tredje kapitel stadgar bl.a. hur arbetsgivare ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, s.k. aktiva åtgärder, samt att arbetsgivaren ska genomföra lönekartläggning.

Förändringar av tredje kapitlet diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och de kan sammanfattas enligt följande:

Förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering

 • Arbetsgivarens aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder, se ovan. Bestämmelserna om aktiva åtgärder i arbetslivet omfattade före årsskiftet enbart kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.
 • Arbetet med aktiva åtgärder ska nu bedrivas i fyra steg. Arbetsgivare ska: 1) Undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. 2) Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. 3) Genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. 4) Följa upp och utvärdera arbetet.
 • Arbetsgivare med 25 eller fler anställda (när kalenderåret inleds), ska löpande under året skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Lönekartläggning

 • Alla arbetsgivare ska årligen göra en lönekartläggning.
 • Arbetsgivare med minst tio anställda (när kalenderåret inleds), ska skriftligen dokumentera hur lönekartläggningen har genomförts.

Läs mer

Läs mer om arbetsgivarens ansvar enligt diskrimineringslagen på: http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/ . Har du frågor kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannens upplysningstjänst på telefonnummer 08-120 20 700.

  Evenemang

  Privattandläkardagen och årsmöte 2017

  Datum: 2017-05-04
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 4-5 maj 2017. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]

  Nätverksträff Stockholm

  Datum: 2017-09-13
  Plats: Stockholm

  Den 13 september 2017 arrangerar Privattandläkarna nätverksträff för studenter och medlemmar i Stockholm.

  Odontologiska riksstämman och Swedental

  Datum: 2017-11-15
  Plats: Stockholm

  Den 15-17 november 2017 medverkar Privattandläkarna på Odontologiska riksstämman och Swedental på Älvsjömässan i Stockholm.           […]

  Verksamhetsplaneringsmöte 2017

  Datum: 2017-11-24
  Plats: Stockholm

  Den 24 november 2017 arrangerar Privattandläkarna det årliga verksamhetsplaneringsmötet i Stockholm.

  Privattandläkardagen och årsmöte 2018

  Datum: 2018-05-17
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 17-18 maj 2018. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]

  Privattandläkardagen och årsmöte 2019

  Datum: 2019-05-16
  Plats: Stockholm

  Privattandläkardagen och årsmötet kommer att hållas den 16-17 maj 2019. Missa inte dessa dagar som ger dig möjlighet att umgås med […]