Nytt i Tandvården

24 februari, 2017

Förslag om ny utredning rörande tandvårdsstödet

I lagrådsremissen som presenterades i dag aviserar regeringen att de kommer att tillsätta en ny utredning, som bland annat ska analysera och föreslå åtgärder som kan bidra till att minska de socioekonomiska skillnaderna i tandhälsa, till exempel genom att fler regelbundet och i förebyggande syfte söker tandvård. Frågan om tandvård...

Läs svaret →
24 februari, 2017

Lagrådsremiss om tandvårdsstödet

Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet. Propositionen heter Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning. I den föreslås ändringar i lagen (2008:145) om det statliga tandvårdsstödet som innebär en förstärkning av Försäkringskassans nuvarande sanktionsmöjligheter, föreläggande om förhandsprövning och innehållande av ersättning, mot vårdgivare som inte fullgör sina...

Läs svaret →
16 februari, 2017

Varning för Bolagsupplysningen!

Det varningslistade företaget Bolagsupplysningen är åter igång med omfattande utskick till svenska bolag. Dessa är utformade på ett sätt så att det framstår som att mottagaren ska inge en rättelseblankett till en myndighet. I själva verket är det ett erbjudande om att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats. Skriv inte...

Läs svaret →
16 februari, 2017

Ny föreskrift för journalföring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, börjar att gälla den 1 mars 2017. De nya föreskrifterna innehåller bland annat tydligare krav på vårdgivarnas ledningssystem och hur personuppgifter ska hanteras i olika system. Vårdgivaren måste redan i samband med upphandling...

Läs svaret →
9 februari, 2017

Remissvar avseende betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75

Privattandläkarnas synpunkter på förslaget Privattandläkarna är negativa till att beskattningen på fåmansföretag ökar och menar att det får stor betydelse för möjligheten att bedriva tandvård samt för prisnivån för patienterna inom tandvården. En stor del av företagen använder sig av förenklingsregeln och en sänkning av den till 1,75 inkomstbasbelopp får väldigt stor...

Läs svaret →
27 januari, 2017

Ny föreskrift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Från och med 15 januari 2017 gäller en ny föreskrift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket; HSLF-FS 2016:49. Den innehåller ändringar i ersättningsregler och åtgärdslista för att förbättra och förtydliga regelverket, samt nya omräknade referenspriser. Klicka här för mer information från TLV

Läs svaret →
24 januari, 2017

Ändringar av diskrimineringslagen (2008:567)

Bakgrund Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Det finns sju diskrimineringsgrunder; de är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att individer inte diskrimineras eller missgynnas på...

Läs svaret →
12 januari, 2017

Riksrevisionen förbereder insatser för att granska eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet

På sin hemsida skriver Riksrevisionen följande: Tandvårdsproducenterna styr prissättning och kan genom sitt informationsövertag påverka patienternas efterfrågan på tandvård, vilket i sin tur kan medföra höga kostnader för staten. Granskningen syftar bland annat till att undersöka eventuella felaktiga utbetalningar i tandvårdsstödet, hur kontroller genomförs och hur de förhåller sig till...

Läs svaret →